สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)


ออนไลน์ : 6

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
ประจำปี 2566
 
   
 
 
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
View : 493