กองช่าง


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายพงษ์ศักดิ์ ตรีแสน
นักบริหารงานช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 080-1662112


พันจ่าเอกนิวัฒน์ บกสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นายบัญชา นาโควง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายอดิเรก รุ้งไธสง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายไพฑูรย์ ชื่นตา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายเชิดชัย แก้วดวงใหญ่
พนักงานจดมาตรวัดนา


นายประยูร สมบัติหล้า
พนักงานขับรถยนต์


นายสามารถ ทองบ่อ
คนงานทั่วไป


นายอนุชิต ในจิต
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายกองไกร ทองบ่อ
คนงานทั่วไป


นางสาวนิลิน ทองบ่อ
คนงานทั่วไป