สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

กองช่าง


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายพิชิต เจริญผล
ปลัดเทศบาลตำบลทรายมูล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 086-2580888


พันจ่าเอกนิวัฒน์ บกสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางนิตยา โสมาบุตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน


ว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


ว่าง
นักวิชาการสวนสาธารณะ ปก/ชก


นายอดิเรก รุ้งไธสง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายชูศักดิ์ เครือสิงห์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายไพฑูรย์ ชื่นตา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายประยูร สมบัติหล้า
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวสุวันนา กองทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสศิฤดี ขยันทำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายสามารถ ทองบ่อ
คนงานทั่วไป


นายกองไกร ทองบ่อ
คนงานทั่วไป


นางสาวนิลิน ทองบ่อ
คนงานทั่วไป


นายบุญมา มูลสาร
คนงานประจำรถขยะ


นายยุทธชัย ไชยกาศ
คนงานประจำรถขยะ


นายเชิดชัย แก้วดวงใหญ่
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ