สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

กองช่าง


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายพงษ์ศักดิ์ ตรีแสน
นักบริหารงานช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 080-1662112


พันจ่าเอกนิวัฒน์ บกสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางนิตยา โสมาบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ


นายอดิเรก รุ้งไธสง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายไพฑูรย์ ชื่นตา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายประยูร สมบัติหล้า
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวสศิฤดี ขยันทำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวสุวันนา กองทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสามารถ ทองบ่อ
คนงานทั่วไป


นายกองไกร ทองบ่อ
คนงานทั่วไป


นางสาวนิลิน ทองบ่อ
คนงานทั่วไป


นายบุญมา มูลสาร
คนงานประจำรถขยะ


นายยุทธชัย ไชยกาศ
คนงานประจำรถขยะ


นายเชิดชัย แก้วดวงใหญ่
พนักงานจดมาตรวัดนา