สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

นโยบายการพัฒนา


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: นโยบายการพัฒนา

นโยบายการพัฒนา
เทศบาลตำบลทรายมูล
 

                    ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 กำหนดให้มีการเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564  และจากผลการเลือกตั้งปรากฎว่าประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทรายมูลได้กรุณามอบความไว้วางใจให้กระผม นายทรงศักดิ์ มูลสาร เป็นผู้บริหารงานเทศบาลในตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล และคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 บัญญัติไว้ว่าก่อนนายกเทศมนตรีจะเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภา โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผยโดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย

ในการบริหารงานเทศบาลตำบลทรายมูลซึ่งกระผม นายทรงศักดิ์ มูลสาร ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล ช่วงระยะเวลา 4 ปี  นับแต่วันเลือกตั้งเป็นต้นไป กระผมจะบริหารงานโดยยึดหลักการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา” เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับสังคมในเขตเทศบาลตำบลทรายมูล ทิศทางการพัฒนาจะยึดความต้องการประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาประชาชนจะมีส่วนร่วมในการบริหารงานโครงการต่างๆ และผลสุดท้ายประชาชนจะต้องเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการบริหารงานโครงการนั้นๆ

ภายใต้วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทรายมูล เป็นเมืองวิถีอิสาน  มุ่งบริหารแบบธรรมาภิบาล   สร้างชุมชนให้น่าอยู่อย่างพอเพียง ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์สู่สากล กระผมจะปรับระบบบริหารงานเทศบาลตำบลทรายมูล ไปสู่แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริต บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคมซึ่งมุ่งเน้น

 • มีหลักการ มีความรับผิดชอบ สามารถอธิบายเหตุและผลต่อสาธารณะได้
 • มีความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ รับรู้ได้ในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ
 • ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ร่วมตรวจสอบฝ่ายบริหาร ร่วมจัดการสังคมในลักษณะประชาสังคม และ
 • สมาชิกในสังคมเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน รู้หน้าที่ของตนเอง เคารพกฎระเบียบของสังคม

นอกจากนี้ การบริหารงานเทศบาลตำบลทรายมูล กระผมมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงบูรณาการ ในการประสานสัมพันธ์ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกระดับในสังคม เทศบาลตำบลทรายมูลจะเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนกลไกทางการบริหาร เพื่อเสริมสร้างฐานรากของสังคมในเขตเทศบาลตำบล ทรายมูล ให้มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี มีความสุข ซึ่งต่อนี้ไปจะเป็นระยะเวลาที่กระผมต้องปฎิบัติหน้าที่ให้ตรงตามเจตนารมณ์ที่พี่น้องประชาชนมอบหมายและกระผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรตินี้  ด้วยความมุ่งมั่น  ซื่อสัตย์  สุจริต เพื่อผดุงไว้ซึ่งประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลทรายมูล โดยส่วนรวม  โดยจะทำให้ถูกต้องและดีที่สุดตามอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

บัดนี้ กระผม ได้กำหนดแนวนโยบายในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลทรายมูล  เพื่อให้เทศบาลตำบลทรายมูลมีความเจริญก้าวหน้า ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลให้ดีขึ้น โดยปรับกลยุทธ์ในการบริหาร ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สร้างค่านิยมใหม่ในการทำงาน เน้นการบริการประชาชนในเชิงรุก ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางและการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง ให้ชุมชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมกำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลทรายมูลอย่างสมบูรณ์แบบ และจะดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์การสร้างตำบลทรายมูล ให้เป็นเมืองน่าอยู่  โดยจะใช้ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาตามความเหมาะสมของท้องถิ่นและสอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล ดังนี้

 1. พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ ยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ ทันการณ์และบริหารงานแบบเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วม ทั้งกายในองค์กรและชุมชน ปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบข่าวสาร สถานที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยตลอดเวลา
 1. ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับปรุงยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลให้ได้มาตรฐานตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลให้ดียิ่งขึ้นไป
 1. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพของกลุ่มแม่บ้าน เยาวชน และประชาชนในชุมชน เพื่อให้มีรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทันความเจริญของบ้านเมือง
 1. พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค เช่น ถนน ตรอก ซอกซอย ให้ประชาชนสัญจรไปมาได้โดยสะดวก จัดให้มีไฟฟ้า น้ำประปาเข้าทุกชุมชนอย่างทั่วถึง
 1. ส่งเสริมและปรับปรุงกิจการสาธารณสุข ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ จัดระบบตลาดให้ทันสมัย สะอาด และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาดยกระดับความสามารถของเทศบาลในการกำจัดขยะมูลฝอย ฝุ่นละออง มลพิษต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น จัดสร้างระบบป้องกันกำจัดน้ำเสีย พัฒนารักษาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
 1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาทุกประเภท และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 2. ปรับปรุงแหล่งน้ำทางเกษตร และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสุขภาพให้ดีขึ้น และจัดให้มีสนามกีฬา สนามเด็กเล่น เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน
 1. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล กับประชาชน  ส่วนราชการและองค์กรเอกชน ตลอดจนให้ความร่วมมือและสนองนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาล
 1. สนับสนุนช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ คนชรา และผู้ยากไร้ที่ด้อยโอกาส ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างชั้นผู้น้อยในสังกัดเทศบาล เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาหน่วยกู้ชีพกู้ภัย ให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีหน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อประโยชน์การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

จากนโยบายดังกล่าว สามารถนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา  6  ด้าน  ดังนี้

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
 • ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ท่อระบายน้ำ ไม่ให้น้ำท่วมขังและให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
 • พัฒนาและปรับปรุงไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน
 • พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ประปาให้ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน
 • ขุดลอกลำห้วย หนองน้ำสาธารณะที่ตื้นเขิน ให้สามารถรองรับน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี
 1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
 • จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและทั่วถึงได้มาตรฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ดีขึ้น
 • ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • จัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุขที่ดีและทั่วถึง
 • ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชนให้เข้มแข็ง ดูแลผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุและคนพิการให้ทั่วถึง
 • รณรงค์ประสานความร่วมมือภาคประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา ยาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 • ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ชุมชนอย่าทั่วถึง
 • พัฒนาหน่วยกู้ชีพ กู้ภัยเทศบาลให้สามารถบริการประชาชนได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 • พัฒนาให้ความรู้ ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 1. ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำ การเศรษฐกิจและการลงทุน
 • ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมีงานทำ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
 • ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแก่ประชาชน
 1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้มีความน่าอยู่และสวยงาม
 • ปรับปรุงสวนสาธารณะสระแก้วให้สวยงามเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายของประชาชน
 • พัฒนาการจัดเก็บ กำจัด ขยะมูลฝอยให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ
 1. การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรม จารีตประเพณีและการท่องเที่ยว
 • ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
 • ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุถ่ายทอดศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมแก่เยาวชนและประชาชน
 1. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ
 • ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ดีขึ้น ลดเวลาในการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ให้น้อยลง
 • บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อันได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผล
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน
 • พัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน จากหน่วยงานรัฐหรือเอกชน เพื่อนำมาพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

สุดท้ายกระผมขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายมูลทุกท่าน โปรดช่วยกันขับเคลื่อนการบริหารราชการให้เป็นไปโดยราบรื่นและเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุดและกระผม ขอถือโอกาสนี้ กราบขอบพระคุณพี่น้องชาวตำบลทรายมูลทุกท่าน ที่ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายมูล และมอบความไว้วางใจให้กระผมทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้ กระผมพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายมูลทุกท่านจะทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ขอบคุณครับ

นายทรงศักดิ์  มูลสาร
นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล

วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562   View : 1657