สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นางวันทนา สำคัญยิ่ง
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 065-2373669


นายอลงกรณ์ ศรีวะรมย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางรัตนาภรณ์ แก้วใส
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นางราตรี มูลสาร
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นางนันท์ชพร แสวงผล
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นางปิยมาส บัวมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


ว่าง
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นางสาวพัชรี อุทธชาติ
นิติกรปฏิบัติการ


นายภูวนันท์ จันทร์เรือง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางสาวประภาภรณ์ สุระขันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางอาบเดือน สุภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างประจำ)


นางสาวทัศนี ทองบ่อ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวสุดารัตน์ ในจิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายอนันต์ คำทอง
พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)


ว่าง
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


นายกอบกุล มูลสาร
พนักงานขับรถยนต์


นายเอกราช ชื่นตา
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกน้ำ)


นายปรียพงศ์ ฤกษ์มาสกุล
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกน้ำ)


นายคุณากร มีชัย
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกน้ำ)


นายฉลอง ผุดผ่อง
พนักงานดับเพลิง


นายอดุลย์ ในจิต
พนักงานดับเพลิง


นายอภิวัฒน์ ผุดผ่อง
พนักงานดับเพลิง


นายสุทิน ทานเนตร
คนงานทั่วไป


นางสาวสุมาลี ชื่นตา
คนงานทั่วไป


นางสาวฟ้าหยาด แก้วดวงใหญ่
คนงานทั่วไป


นายกิติศักดิ์ มูลสาร
คนงานทั่วไป


ว่าง
คนงานทั่วไป