สำนักปลัด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายปรีชา ฤกษ์มาสกุล
นักบริหารทั่วไป
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 091-0176645


นางรัตนาภรณ์ แก้วใส
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางราตรี ขยันทำ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นางนันท์ชพร ทองหิน
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นางนันทนา มูลสาร
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ


นางปิยมาส บัวมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางอาบเดือน สุภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างประจำ)


จ่าสิบเอกนครชัย แก้วดวงใหญ่
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางสาวน้ำเพชร บุญโท
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร ชำนาญงาน


นายภูวนันท์ จันทร์เรือง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางสาวทัศนี ทองบ่อ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวสุดารัตน์ ในจิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายอนันต์ คำทอง
พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)


นายทวีชัย มูลสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ


นายเอกราช ชื่นตา
คนงานทั่วไป


นายกอบกุล มูลสาร
คนงานทั่วไป


นายอรรถพล ผุดผ่อง
พนักงานขับรถยนต์ (ประจำรถดับเพลิง)


นายฉลอง ผุดผ่อง
พนักงานดับเพลิง


นายอดุลย์ ในจิต
พนักงานดับเพลิง


นายอภิวัฒน์ ผุดผ่อง
พนักงานดับเพลิง