สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 19

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายพิชิต เจริญผล
ปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 086-2580888


นายอลงกรณ์ ศรีวะรมย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางรัตนาภรณ์ แก้วใส
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นางราตรี มูลสาร
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นางนันท์ชพร แสวงผล
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นางปิยมาส บัวมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางสาวพรน้ำเพชร บุญโท
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร ชำนาญงาน


นางสาวพัชรี อุทธชาติ
นิติกรปฏิบัติการ


นายภูวนันท์ จันทร์เรือง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางอาบเดือน สุภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างประจำ)


นางสาวทัศนี ทองบ่อ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวสุดารัตน์ ในจิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายอนันต์ คำทอง
พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)


นายทวีชัย มูลสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ


นายเอกราช ชื่นตา
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกน้ำ)


นายกอบกุล มูลสาร
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกน้ำ)


นายปรียพงศ์ ฤกษ์มาสกุล
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกน้ำ)


นายคุณากร มีชัย
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกน้ำ)


นายฉลอง ผุดผ่อง
พนักงานดับเพลิง


นายอดุลย์ ในจิต
พนักงานดับเพลิง


นายอภิวัฒน์ ผุดผ่อง
พนักงานดับเพลิง


นายสุทิน ทานเนตร
คนงานทั่วไป


นางสาวสุมาลี ชื่นตา
คนงานทั่วไป