สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลทรายมูล


วิสัยทัศน์

“เป็นเมืองวิถีอิสาน มุ่งบริหารแบบธรรมาภิบาล สร้างชุมชนให้น่าอยู่อย่างพอเพียง ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์สู่สากล”

พันธกิจ

 1. มุ่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ครบถ้วนและมีคุณภาพ
 2. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 3. มุ่งส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
 4. พัฒนาศักยภาพ สวัสดิการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 5. พัฒนาสุขภาพอนามัยด้านสาธารณสุข
 6. มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ
 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ
 8. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม


เป้าประสงค์

 1. ประชาชนได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว เท่าเทียมกันและมีส่วนรวมต่อการพัฒนา
 2. ประชาชนได้รับสวัสดิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 3. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง
 4. ผลผลิตและสินค้าเกษตรอินทรีได้มาตรฐานและเพิ่มมูลค่า
 5. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างมีคุณค่า
 6.  พัฒนาเด็กเล็ก เยาวชนให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันและมีคุณภาพ
 7.  สนับสนุนและส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 8. การบริหารจัดการเทศบาลมีประสิทธิภาพ
 9. สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลสวยงามน่าอยู่
วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 1541