การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ออนไลน์ : 6

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม วันที่ โหลด
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   1 มี.ค. 2565 66
กองสาธารณสุขฯ..การบริหารจัดการขยะมูลฝอย (บ่อขยะ)   22 ก.พ. 2565 46
นักพัฒนาสังคม.. ออกตรวจสอบผู้ประสบปัญหาทางสังคม   7 ก.พ. 2565 66
กองสาธารณสุขฯ..การดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและตลาดสด   18 ม.ค. 2565 45
กองสาธารณสุขฯ..เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   14 ม.ค. 2565 62
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565   10 ม.ค. 2565 60
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   28 ต.ค. 2564 48
กิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แนะนำวิธีการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตชุมชน ตามโครงการอินเตอร์เน็ตชุมชน Free Wi-Fi ประจำปีงบประมาณ 2565   22 ต.ค. 2564 48
กิจกรรมทำความสะอาดชุมชน ทำความสะอาดถนนรอบหมู่บ้าน   15 ต.ค. 2564 45