สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ออนไลน์ : 4

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม วันที่ โหลด
(O30) กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566   13 เม.ย. 2566 80
(O30) เทศบาลตำบลทรายมูลร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ ร่วมกิจกรรมฉลองสมโภช 39 ปี ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอทรายมูล   12 เม.ย. 2566 80
(O30) สำนักปลัดเทศบาลออกประชาคมระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566   10 ก.พ. 2566 138
(O30) การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566   27 ม.ค. 2566 92
(O30) โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน   17 พ.ย. 2565 78
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   1 มี.ค. 2565 165
กองสาธารณสุขฯ..การบริหารจัดการขยะมูลฝอย (บ่อขยะ)   22 ก.พ. 2565 135
นักพัฒนาสังคม.. ออกตรวจสอบผู้ประสบปัญหาทางสังคม   7 ก.พ. 2565 176
กองสาธารณสุขฯ..การดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและตลาดสด   18 ม.ค. 2565 146
กองสาธารณสุขฯ..เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   14 ม.ค. 2565 200
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565   10 ม.ค. 2565 176
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   28 ต.ค. 2564 146
กิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แนะนำวิธีการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตชุมชน ตามโครงการอินเตอร์เน็ตชุมชน Free Wi-Fi ประจำปีงบประมาณ 2565   22 ต.ค. 2564 156
กิจกรรมทำความสะอาดชุมชน ทำความสะอาดถนนรอบหมู่บ้าน   15 ต.ค. 2564 150