สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ออนไลน์ : 4

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม วันที่ โหลด
(O30) กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566   13 เม.ย. 2566 51
(O30) เทศบาลตำบลทรายมูลร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ ร่วมกิจกรรมฉลองสมโภช 39 ปี ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอทรายมูล   12 เม.ย. 2566 49
(O30) สำนักปลัดเทศบาลออกประชาคมระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566   10 ก.พ. 2566 63
(O30) การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566   27 ม.ค. 2566 54
(O30) โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน   17 พ.ย. 2565 49
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   1 มี.ค. 2565 130
กองสาธารณสุขฯ..การบริหารจัดการขยะมูลฝอย (บ่อขยะ)   22 ก.พ. 2565 110
นักพัฒนาสังคม.. ออกตรวจสอบผู้ประสบปัญหาทางสังคม   7 ก.พ. 2565 134
กองสาธารณสุขฯ..การดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและตลาดสด   18 ม.ค. 2565 113
กองสาธารณสุขฯ..เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   14 ม.ค. 2565 148
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565   10 ม.ค. 2565 144
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   28 ต.ค. 2564 119
กิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แนะนำวิธีการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตชุมชน ตามโครงการอินเตอร์เน็ตชุมชน Free Wi-Fi ประจำปีงบประมาณ 2565   22 ต.ค. 2564 120
กิจกรรมทำความสะอาดชุมชน ทำความสะอาดถนนรอบหมู่บ้าน   15 ต.ค. 2564 114