สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


ออนไลน์ : 8

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  30  กันยายน  2560  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0810.7/ว 6768  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2560  เพื่อแจ้งเวียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ

    เทศบาลตำบลทรายมูล จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน และดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทรายมูล  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560  ซึ่งกำหนดไว้ในหมวด  2  ข้อ  8  และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

         โดยประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทรายมูล สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลทรายมูล เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบ กฎหมายกำหนด หรือ ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือได้ตามช่องทาง ดังนี้ 
          1.  สำนักปลัดเทศบาลตำบลทรายมูล
          2. เว็บไซต์ www.saimunmuni.go.th หัวร้องทุข์ ร้องเรียน
          3. เฟสบุ๊ค  http://facebook.com/เทศบาลตำบลทรายมูล
          4. email : [email protected]
            5. โทรศัพท์ 045-787014 ,045-787354

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)
เอกสารแนบ :

View : 2060