สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

ผู้บริหาร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ผู้บริหาร

ผู้บริหาร


นายทรงศักดิ์ มูลสาร
นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล
เบอร์โทร : 0902600990


นายเด่นศักดิ์ แก้วดวงใหญ่
รองนายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล
เบอร์โทร : 0986252815


นายสัมภาษณ์ มูลสาร
รองนายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล
เบอร์โทร : 0814703551


นางขวัญใจ แก้วดวงใหญ่
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
เบอร์โทร : 0963979987


นายคำร้อย อกอุ่น
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
เบอร์โทร : -