คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายทรงศักดิ์ มูลสาร
นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล
เบอร์โทร : 0902600990


นายเด่นศักดิ์ แก้วดวงใหญ่
รองนายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล
เบอร์โทร : 0986252815


นายสัมภาษณ์ มูลสาร
รองนายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล
เบอร์โทร : 0814703551


นางขวัญใจ แก้วดวงใหญ่
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
เบอร์โทร : 0963979987


นางบุญธรรม ดิษธรรม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
เบอร์โทร : 0999831280