สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 4

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
(O15) คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น ทต.ทรายมูล   10 ต.ค. 2565 41
(O15) คู่มือประชาชน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566   7 ต.ค. 2565 49
(O15) ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ)   7 ต.ค. 2565 47
(O15) คู่มือสำหรับประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566   5 ต.ค. 2565 54
คู่มือการจัดเก็บรายได้   1 มิ.ย. 2564 258
คู่มือการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง   1 มิ.ย. 2564 169
คู่มือการแก้ไขรายการบ้าน   1 มิ.ย. 2564 134
คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   1 มิ.ย. 2564 138
คู่มือการขอเลขที่บ้าน   1 มิ.ย. 2564 156
คู่มือการจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน   1 มิ.ย. 2564 139
คู่มือการแจ้งขุดดิน   1 มิ.ย. 2564 134
คู่มือการตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร   1 มิ.ย. 2564 148
คู่มือการรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น   1 มิ.ย. 2564 145
คู่มือการรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน   1 มิ.ย. 2564 150
คู่มือการให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพกองการศึกษา   1 มิ.ย. 2564 143
คู่มือการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน   1 มิ.ย. 2564 354
คู่มือการแจ้งเกิด-แจ้งตาย   1 มิ.ย. 2564 279