สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 7

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
(O15) คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น ทต.ทรายมูล   10 ต.ค. 2565 71
(O15) คู่มือประชาชน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566   7 ต.ค. 2565 63
(O15) ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ)   7 ต.ค. 2565 67
(O15) คู่มือสำหรับประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566   5 ต.ค. 2565 82
คู่มือการจัดเก็บรายได้   1 มิ.ย. 2564 283
คู่มือการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง   1 มิ.ย. 2564 189
คู่มือการแก้ไขรายการบ้าน   1 มิ.ย. 2564 153
คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   1 มิ.ย. 2564 160
คู่มือการขอเลขที่บ้าน   1 มิ.ย. 2564 176
คู่มือการจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน   1 มิ.ย. 2564 162
คู่มือการแจ้งขุดดิน   1 มิ.ย. 2564 156
คู่มือการตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร   1 มิ.ย. 2564 167
คู่มือการรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น   1 มิ.ย. 2564 168
คู่มือการรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน   1 มิ.ย. 2564 173
คู่มือการให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพกองการศึกษา   1 มิ.ย. 2564 165
คู่มือการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน   1 มิ.ย. 2564 454
คู่มือการแจ้งเกิด-แจ้งตาย   1 มิ.ย. 2564 317