กองคลัง


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางนรีรัตน์ วายโสกา
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 085-3025837


(ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก/ชก


นางสาวผกาวัลย์ ศรีเล็ก
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ


นางนิตยา โสมาบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ


นางสาววรุจีย์ ชื่นตา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน


นางสาวนรยา มุละชีวะ
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน


นางสาวสศิฤดี ขยันทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวปิยรักษ์ ยาวะโนภาส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางพัชรินย์ โสตะวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางบุญทัน ตริตรองรัมย์
คนงานทั่วไป


นางสาวชไมพร ผลไม้
นักการ