สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

กองคลัง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางสาวรุจิรา แสนจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 097-3124353


นางมาริษา ไชยวิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง


นางสาววรุจีย์ ชื่นตา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวนรยา มุละชีวะ
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน


(ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก/ชก


นางสาวณฐพร วรวงค์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก


นางสาวอนุธิดา มงคลเมือง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


นางพัชรินย์ โสตะวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวเกศิณี สุนทรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวปิยรักษ์ ยาวะโนภาส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางบุญทัน ตริตรองรัมย์
คนงานทั่วไป


นางสาวภาสิตา ส่วนเสน่ห์
คนงานทั่วไป


นางสาวชไมพร ผลไม้
นักการ