สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

กองคลัง


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : -


(ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก/ชก


นางมาริษา ไชยวิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง


นางสาววรุจีย์ ชื่นตา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวนรยา มุละชีวะ
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน


นางสาวณฐพร วรวงค์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวอนุธิดา มงคลเมือง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวปิยรักษ์ ยาวะโนภาส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางพัชรินย์ โสตะวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวเกศิณี สุนทรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางบุญทัน ตริตรองรัมย์
คนงานทั่วไป


นางสาวภาสิตา ส่วนเสน่ห์
คนงานทั่วไป


นางสาวชไมพร ผลไม้
นักการ