สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality


ออนไลน์ : 11

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 2566


ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5
View : 709