สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

พ.ร.บ./พ.ร.ก.


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: พ.ร.บ./พ.ร.ก.

-
- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
วันที่ : 3 มกราคม 2559   View : 1551