สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 13

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
(O4) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2)   13 มี.ค. 2566 38
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำมีงบประมาณ 2566   9 ม.ค. 2566 28
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   20 ธ.ค. 2565 35
การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1   20 ธ.ค. 2564 177
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   13 ธ.ค. 2564 148
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   28 ต.ค. 2564 339
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับที่ 1   25 ต.ค. 2564 76
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับที่ 2   25 ต.ค. 2564 76
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับที่ 3   25 ต.ค. 2564 87
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับที่ 4   25 ต.ค. 2564 77
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   20 ต.ค. 2564 95