สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายมูล


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายมูล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายมูล


นายสุรีย์ สุภาพ
ประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 081-7907114


นายพร้อมพงค์ ส่วนเสน่ห์
รองประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 0963173853


นางภักดี อดกลั้น
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 085-0235841


นายแปลง ศรีดี
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 094-3455892


นายวินิจ ปากวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 090-2350795


นายสุรศักดิ์ คำทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 098-5731223


นายไชยวัฒน์ ส่วนเสน่ห์
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 085-8798127


นายชานนท์ มุขศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 085-1685864


นางอุรัก คำแสง
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 089-6301445


นายบุญมา คำทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 087-9744536


นายบรรเจิด ทองบ่อ
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 083-9274048


นายสินสมุทร มูลสาร
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 092-7744324