สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 12

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
(O36) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลทรายมูล พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐   30 ก.ย. 2565 77
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   18 มี.ค. 2565 94
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕   15 มี.ค. 2565 187
นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน   14 มี.ค. 2565 80
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   14 มี.ค. 2565 78
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   14 มี.ค. 2565 86
มาตรการป้องกันการรับสินบน   14 มี.ค. 2565 81
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   14 มี.ค. 2565 85
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   14 มี.ค. 2565 77
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   14 มี.ค. 2565 77
แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563   25 มิ.ย. 2563 133
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔   28 มิ.ย. 2562 108