แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 17

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   18 มี.ค. 2565 54
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕   15 มี.ค. 2565 148
นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน   14 มี.ค. 2565 42
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   14 มี.ค. 2565 44
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   14 มี.ค. 2565 47
มาตรการป้องกันการรับสินบน   14 มี.ค. 2565 38
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   14 มี.ค. 2565 45
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   14 มี.ค. 2565 40
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   14 มี.ค. 2565 39
แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563   25 มิ.ย. 2563 87
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔   28 มิ.ย. 2562 44