สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 10

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๖๖-๗๐   11 มิ.ย. 2567 27
(O32 - 2567) ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลทรายมูล (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗)   17 เม.ย. 2567 49
(O32 - 2567) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลทรายมูล พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐   17 เม.ย. 2567 42
(O36) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลทรายมูล พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐   30 ก.ย. 2565 119
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   18 มี.ค. 2565 124
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕   15 มี.ค. 2565 231
นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน   14 มี.ค. 2565 123
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   14 มี.ค. 2565 116
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   14 มี.ค. 2565 132
มาตรการป้องกันการรับสินบน   14 มี.ค. 2565 125
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   14 มี.ค. 2565 113
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   14 มี.ค. 2565 108
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   14 มี.ค. 2565 111
แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563   25 มิ.ย. 2563 177
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔   28 มิ.ย. 2562 167