สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 5

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
(O27) คู่มือ แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   6 ก.พ. 2566 78
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   14 มี.ค. 2565 150
ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต   3 พ.ค. 2564 178
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ – กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   1 ต.ค. 2563 138
คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียน   1 ต.ค. 2563 134
มาตรการดำเนินการเรื่องร้องเรียน   20 ม.ค. 2563 142
มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลทรายมูล   20 ม.ค. 2563 132
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์   20 เม.ย. 2559 174