แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 17

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   14 มี.ค. 2565 54
ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต   3 พ.ค. 2564 73
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ – กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   1 ต.ค. 2563 64
คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียน   1 ต.ค. 2563 62
มาตรการดำเนินการเรื่องร้องเรียน   20 ม.ค. 2563 52
มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลทรายมูล   20 ม.ค. 2563 61
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์   20 เม.ย. 2559 50