สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 9

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
(O22 -2567) คู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ   17 เม.ย. 2567 37
(O27) คู่มือ แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   6 ก.พ. 2566 114
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   14 มี.ค. 2565 187
ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต   3 พ.ค. 2564 206
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ – กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   1 ต.ค. 2563 159
คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียน   1 ต.ค. 2563 147
มาตรการดำเนินการเรื่องร้องเรียน   20 ม.ค. 2563 158
มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลทรายมูล   20 ม.ค. 2563 151
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์   20 เม.ย. 2559 194