สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 6

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
(O18-2567) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร   10 เม.ย. 2567 106
(O23) ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   25 ต.ค. 2565 70
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   4 ม.ค. 2565 133
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖   4 ต.ค. 2564 144
ประกาศนโบายการบริหารทรพยากรบุคคล-64-1   1 ต.ค. 2563 169
ประกาศมาตรฐานการปฏิบัติราชการของพนักงานและเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   1 ต.ค. 2562 147
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   22 ส.ค. 2562 198