ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 15

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
(กองสาธารณสุขฯ) สถิติผู้มาขอใช้บริการงานสัตวแพทย์ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   31 มี.ค. 2565 178
(สำนักปลัดฯ) สถิติการขอรับบริการ สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565   31 มี.ค. 2565 191
(พัฒนาชุมชน) ข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการ รอบ 6 เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   31 มี.ค. 2565 210
(กองคลัง)สถิติผู้มาขอใช้บริการงานจัดเก็บรายได้ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565   31 มี.ค. 2565 63
(สำนักปลัดฯ) รายงานสถิติผู้มาขอใช้บริการงานทะเบียนราษฎร์ สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565   31 มี.ค. 2565 54
(กองสาธารณสุขฯ) สถิติผู้มาขอใช้บริการงานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   31 มี.ค. 2565 30
(กองช่าง) สถิติการขออนุญาตก่อสร้าง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 มี.ค. 2565 65
(ป้องกัน) สถิติการเกิดสาธารณภัย (ปี พ.ศ. 2565)   2 มี.ค. 2565 54
สถิติการให้บริการกองช่าง   1 มิ.ย. 2564 68
ข้อมูลสถติผู้มาใช้บริการกองคลัง   1 มิ.ย. 2564 66
งานบริหารทั่วไป/บรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 ไตรมาส 1 สถิติการให้บริการ สป   1 มิ.ย. 2564 61
งานพัฒนาชุมชน /สวัสดิการสังคม ประจำปี 2564 ไตรมาส 1 สถิติผู้มาใช้บริการ สป (พช)   1 มิ.ย. 2564 61
ด้านงานกองคลัง ข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการประจำปี พ.ศ.2563   7 ก.พ. 2564 55
ด้านงานทะเบียน สถิติการประฎิบัติงานงานทะเบียน ปี 2564 ไตรมาส 1   2 พ.ย. 2563 100
ข้อมูลสถิติผู้มาขอใช้บริการประจำปี พ.ศ. 2563 กองการศึกษา   22 ก.ค. 2563 53
ด้านงานกองช่าง สถิติการขออนุญาตก่อสร้าง-รื้อถอน-ดัดแปลงอาคารในเขตพื้นที่เทศบาลทรายมูล-ประจำปี-พ.ศ.2563   22 ก.ค. 2563 57
ด้านงานสำนักปลัด สถิติการให้บริการสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   22 ก.ค. 2563 56
ด้านงานทะเบียน รายงานการปฏิบัติงาน   2 มิ.ย. 2563 92