สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 16

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
(O16) สถิติการขอใช้บริการ สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566   24 เม.ย. 2566 23
(O16) สถิติการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคารในเขตพื้นที่ตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2566   20 เม.ย. 2566 16
(O16) สถิติผู้มารับบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   20 เม.ย. 2566 19
(O16) สถิติผู้มาใช้บริการงานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2566   20 เม.ย. 2566 25
(O16) สถิติผู้มาใช้บริการ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1-2   3 เม.ย. 2566 24
(กองสาธารณสุขฯ) สถิติผู้มาขอใช้บริการงานสัตวแพทย์ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   31 มี.ค. 2565 238
(สำนักปลัดฯ) สถิติการขอรับบริการ สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565   31 มี.ค. 2565 248
(พัฒนาชุมชน) ข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการ รอบ 6 เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   31 มี.ค. 2565 279
(กองคลัง)สถิติผู้มาขอใช้บริการงานจัดเก็บรายได้ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565   31 มี.ค. 2565 94
(สำนักปลัดฯ) รายงานสถิติผู้มาขอใช้บริการงานทะเบียนราษฎร์ สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565   31 มี.ค. 2565 101
(กองสาธารณสุขฯ) สถิติผู้มาขอใช้บริการงานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   31 มี.ค. 2565 64
(กองช่าง) สถิติการขออนุญาตก่อสร้าง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 มี.ค. 2565 94
(ป้องกัน) สถิติการเกิดสาธารณภัย (ปี พ.ศ. 2565)   2 มี.ค. 2565 92
สถิติการให้บริการกองช่าง   1 มิ.ย. 2564 102
ข้อมูลสถติผู้มาใช้บริการกองคลัง   1 มิ.ย. 2564 103
งานบริหารทั่วไป/บรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 ไตรมาส 1 สถิติการให้บริการ สป   1 มิ.ย. 2564 100
งานพัฒนาชุมชน /สวัสดิการสังคม ประจำปี 2564 ไตรมาส 1 สถิติผู้มาใช้บริการ สป (พช)   1 มิ.ย. 2564 97
ด้านงานกองคลัง ข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการประจำปี พ.ศ.2563   7 ก.พ. 2564 87
ด้านงานทะเบียน สถิติการประฎิบัติงานงานทะเบียน ปี 2564 ไตรมาส 1   2 พ.ย. 2563 193
ข้อมูลสถิติผู้มาขอใช้บริการประจำปี พ.ศ. 2563 กองการศึกษา   22 ก.ค. 2563 88
ด้านงานกองช่าง สถิติการขออนุญาตก่อสร้าง-รื้อถอน-ดัดแปลงอาคารในเขตพื้นที่เทศบาลทรายมูล-ประจำปี-พ.ศ.2563   22 ก.ค. 2563 86
ด้านงานสำนักปลัด สถิติการให้บริการสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   22 ก.ค. 2563 95
ด้านงานทะเบียน รายงานการปฏิบัติงาน   2 มิ.ย. 2563 188