สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 14

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
(O16) สถิติการขอใช้บริการ สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566   24 เม.ย. 2566 30
(O16) สถิติการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคารในเขตพื้นที่ตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2566   20 เม.ย. 2566 24
(O16) สถิติผู้มารับบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   20 เม.ย. 2566 27
(O16) สถิติผู้มาใช้บริการงานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2566   20 เม.ย. 2566 40
(O16) สถิติผู้มาใช้บริการ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1-2   3 เม.ย. 2566 35
(กองสาธารณสุขฯ) สถิติผู้มาขอใช้บริการงานสัตวแพทย์ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   31 มี.ค. 2565 251
(สำนักปลัดฯ) สถิติการขอรับบริการ สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565   31 มี.ค. 2565 261
(พัฒนาชุมชน) ข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการ รอบ 6 เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   31 มี.ค. 2565 290
(กองคลัง)สถิติผู้มาขอใช้บริการงานจัดเก็บรายได้ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565   31 มี.ค. 2565 105
(สำนักปลัดฯ) รายงานสถิติผู้มาขอใช้บริการงานทะเบียนราษฎร์ สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565   31 มี.ค. 2565 109
(กองสาธารณสุขฯ) สถิติผู้มาขอใช้บริการงานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   31 มี.ค. 2565 72
(กองช่าง) สถิติการขออนุญาตก่อสร้าง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 มี.ค. 2565 104
(ป้องกัน) สถิติการเกิดสาธารณภัย (ปี พ.ศ. 2565)   2 มี.ค. 2565 107
สถิติการให้บริการกองช่าง   1 มิ.ย. 2564 116
ข้อมูลสถติผู้มาใช้บริการกองคลัง   1 มิ.ย. 2564 115
งานบริหารทั่วไป/บรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 ไตรมาส 1 สถิติการให้บริการ สป   1 มิ.ย. 2564 111
งานพัฒนาชุมชน /สวัสดิการสังคม ประจำปี 2564 ไตรมาส 1 สถิติผู้มาใช้บริการ สป (พช)   1 มิ.ย. 2564 109
ด้านงานกองคลัง ข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการประจำปี พ.ศ.2563   7 ก.พ. 2564 97
ด้านงานทะเบียน สถิติการประฎิบัติงานงานทะเบียน ปี 2564 ไตรมาส 1   2 พ.ย. 2563 199
ข้อมูลสถิติผู้มาขอใช้บริการประจำปี พ.ศ. 2563 กองการศึกษา   22 ก.ค. 2563 99
ด้านงานกองช่าง สถิติการขออนุญาตก่อสร้าง-รื้อถอน-ดัดแปลงอาคารในเขตพื้นที่เทศบาลทรายมูล-ประจำปี-พ.ศ.2563   22 ก.ค. 2563 92
ด้านงานสำนักปลัด สถิติการให้บริการสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   22 ก.ค. 2563 112
ด้านงานทะเบียน รายงานการปฏิบัติงาน   2 มิ.ย. 2563 203