สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 9

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
(O12 - 2567) (กองคลัง) รายงานจำนนวนผู้มาใช้บริการผ่าน e-service ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒   23 เม.ย. 2567 21
(O12 - 2567) (กองช่าง) รายงานจำนนวนผู้มาใช้บริการผ่าน e-service ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒   23 เม.ย. 2567 16
(O12 - 2567) (กองสาธารณสุขฯ) รายงานจำนนวนผู้มาใช้บริการผ่าน e-service ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒   23 เม.ย. 2567 24
(O12 - 2567) (สำนักปลัดฯ) รายงานจำนนวนผู้มาใช้บริการผ่าน e-service ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒   23 เม.ย. 2567 11
(O16) สถิติการขอใช้บริการ สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566   24 เม.ย. 2566 55
(O16) สถิติการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคารในเขตพื้นที่ตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2566   20 เม.ย. 2566 45
(O16) สถิติผู้มารับบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   20 เม.ย. 2566 50
(O16) สถิติผู้มาใช้บริการงานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2566   20 เม.ย. 2566 59
(O16) สถิติผู้มาใช้บริการ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1-2   3 เม.ย. 2566 62
(กองสาธารณสุขฯ) สถิติผู้มาขอใช้บริการงานสัตวแพทย์ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   31 มี.ค. 2565 277
(สำนักปลัดฯ) สถิติการขอรับบริการ สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565   31 มี.ค. 2565 281
(พัฒนาชุมชน) ข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการ รอบ 6 เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   31 มี.ค. 2565 312
(กองคลัง)สถิติผู้มาขอใช้บริการงานจัดเก็บรายได้ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565   31 มี.ค. 2565 132
(สำนักปลัดฯ) รายงานสถิติผู้มาขอใช้บริการงานทะเบียนราษฎร์ สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565   31 มี.ค. 2565 135
(กองสาธารณสุขฯ) สถิติผู้มาขอใช้บริการงานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   31 มี.ค. 2565 106
(กองช่าง) สถิติการขออนุญาตก่อสร้าง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 มี.ค. 2565 128
(ป้องกัน) สถิติการเกิดสาธารณภัย (ปี พ.ศ. 2565)   2 มี.ค. 2565 127
สถิติการให้บริการกองช่าง   1 มิ.ย. 2564 164
ข้อมูลสถติผู้มาใช้บริการกองคลัง   1 มิ.ย. 2564 131
งานบริหารทั่วไป/บรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 ไตรมาส 1 สถิติการให้บริการ สป   1 มิ.ย. 2564 129
งานพัฒนาชุมชน /สวัสดิการสังคม ประจำปี 2564 ไตรมาส 1 สถิติผู้มาใช้บริการ สป (พช)   1 มิ.ย. 2564 129
ด้านงานกองคลัง ข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการประจำปี พ.ศ.2563   7 ก.พ. 2564 118
ด้านงานทะเบียน สถิติการประฎิบัติงานงานทะเบียน ปี 2564 ไตรมาส 1   2 พ.ย. 2563 215
ข้อมูลสถิติผู้มาขอใช้บริการประจำปี พ.ศ. 2563 กองการศึกษา   22 ก.ค. 2563 128
ด้านงานกองช่าง สถิติการขออนุญาตก่อสร้าง-รื้อถอน-ดัดแปลงอาคารในเขตพื้นที่เทศบาลทรายมูล-ประจำปี-พ.ศ.2563   22 ก.ค. 2563 113
ด้านงานสำนักปลัด สถิติการให้บริการสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   22 ก.ค. 2563 174
ด้านงานทะเบียน รายงานการปฏิบัติงาน   2 มิ.ย. 2563 223