สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
(O14) คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง ทต.ทรายมูล ปีงบประมาณ 2566   7 ต.ค. 2565 21
(O14) คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   5 ต.ค. 2565 27
คู่มือการปฏิบัติงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลทรายมูล   22 มี.ค. 2565 410
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น เทศบาลตำบลทรายมูล   21 มี.ค. 2565 150
คู่มือการขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   16 มี.ค. 2565 85
(กองช่าง) คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง-ทต.ทรายมูล (2565)   10 มี.ค. 2565 97
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์   1 มิ.ย. 2564 235
คู่มือการปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารงาน กองช่าง ทต.ทรายมูล   1 มิ.ย. 2564 175
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535   1 มิ.ย. 2564 106
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อได้รับแจ้งเหตุสาธารณภัย   1 มิ.ย. 2564 130
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   1 มิ.ย. 2564 207
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร   1 มิ.ย. 2564 287
ขออนุมัติจัดทำและใช้คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 มิ.ย. 2564 1556
คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 มิ.ย. 2564 822
คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียน   1 มิ.ย. 2564 111
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร   1 มิ.ย. 2564 76