สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 7

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
(O14) คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง ทต.ทรายมูล ปีงบประมาณ 2566   7 ต.ค. 2565 59
(O14) คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   5 ต.ค. 2565 210
คู่มือการปฏิบัติงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลทรายมูล   22 มี.ค. 2565 659
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น เทศบาลตำบลทรายมูล   21 มี.ค. 2565 203
คู่มือการขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   16 มี.ค. 2565 129
(กองช่าง) คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง-ทต.ทรายมูล (2565)   10 มี.ค. 2565 144
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์   1 มิ.ย. 2564 281
คู่มือการปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารงาน กองช่าง ทต.ทรายมูล   1 มิ.ย. 2564 278
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535   1 มิ.ย. 2564 175
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อได้รับแจ้งเหตุสาธารณภัย   1 มิ.ย. 2564 183
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   1 มิ.ย. 2564 286
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร   1 มิ.ย. 2564 336
ขออนุมัติจัดทำและใช้คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 มิ.ย. 2564 1990
คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 มิ.ย. 2564 1489
คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียน   1 มิ.ย. 2564 152
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร   1 มิ.ย. 2564 200