:

ข่าวประชาสัมพันธ์ :


ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 28 พ.ย. 2565 7
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ในเขตเทศบาลตำบลทรายมูล ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 17 พ.ย. 2565 55
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล 15 พ.ย. 2565 37
ขอเชิญเที่ยวงานและสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 27 ต.ค. 2565 146
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 19 ต.ค. 2565 55
การปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 10 ต.ค. 2565 198
ประกาศ! ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนื่องจากเทศบาลตำบลทรายมูลกำลังดำเนินการขุดลอกไหล่ทางเพื่อขยายผิวจราจรในเขตพื้นที่หมู่ 14 จึงอาจทำให้น้ำประปาไม่ไหลในเขตพื้นที่การก่อสร้างดังกล่าว 5 ต.ค. 2565 116
ประกาศเทศบาล เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง 12 ก.ย. 2565 126
ประกาศเทศบาล การกำหนดประโยชน์ตอบแทนการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลทรายมูล 9 ก.ย. 2565 90
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วย การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 29 ส.ค. 2565 106
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) 11 ส.ค. 2565 119
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทรายมูล ได้จัดให้มีโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ 1 ส.ค. 2565 141
ขยายระยะเวลาโครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตร เฟส 3 11 ก.ค. 2565 82
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ 5 ก.ค. 2565 58
สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาบตำบลทรายมูล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 30 มิ.ย. 2565 89
กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินออนไลน์ 27 มิ.ย. 2565 102
การยื่นฟ้องทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ 24 มิ.ย. 2565 93
ระเบียบเทศบาลตำบลทรายมูล ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2565 31 พ.ค. 2565 100
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง ให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลทรายมูล ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2565 30 พ.ค. 2565 50
ตามหา 150 คนรักบ้านเกิดทั่วประเทศ ร่วมสร้างบ้าน (เมือง) ให้น่าอยู่ 25 พ.ค. 2565 76
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๕ 12 พ.ค. 2565 81
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง มาตรการขบวนแห่ งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๕ 12 พ.ค. 2565 69
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง มาตรการการจุดและปล่อยบั้งไฟ งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๕ 12 พ.ค. 2565 77
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง มาตรการร้านจำหน่วยสินค้า งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๕ 12 พ.ค. 2565 74
ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร อปพร 2565 3 พ.ค. 2565 70
ขอเชิญเที่ยวงานและร่วมสืบสาน ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 29 เม.ย. 2565 99
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การใช้ประโยชน์จากดิจิทัล การขับเคลื่อนภารกิจ การร้องทุกข์สายด่วน 1212 และการรับ-ส่งสื่อที่ไม่ปลอดภัย ข่าวปลอม (Fake News) 12 เม.ย. 2565 147
พิธีเปิดจุดตรวจ/บริการ ประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2565 อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 11 เม.ย. 2565 95
เทศบาลตำบลทรายมูลโดยนายทรงศักดิ์ มูลสาร นายกเทศมนตรีฯได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจและป้องกันฯ อำนวยความสะดวกประชาชนที่ข้ามถนนบริเวณแยกศาลหลักเมือง 1 เม.ย. 2565 134
การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนโดยขับเคลื่อนโครงการ "บอกดิน ๓" 18 มี.ค. 2565 118