สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส 01010052.pdf 8 ก.ย. 2566 42
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลทรายมูล จัดทำประชาคม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 16 16 ส.ค. 2566 20
ประชาสัมพันธ์ กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 14 มิ.ย. 2566 94
การคลอดก่อนกำหนด และการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 1 มิ.ย. 2566 121
​ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว 22 พ.ค. 2566 165
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลตำบลทรายมูล ห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลทรายมูล 9 พ.ค. 2566 91
ประกาศ เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินฯ บ้านพักสัตวแพทย์และพื้นที่โดยรอบ 28 เม.ย. 2566 115
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 26 เม.ย. 2566 85
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 24 เม.ย. 2566 47
ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 21 เม.ย. 2566 89
ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 20 เม.ย. 2566 65
ประกาศการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 20 เม.ย. 2566 63
ขอหยุดกิจกรรมโครงการถนนสายดนตรี เป็นเวลา ๒ สัปดาห์ (ใน วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ และ วันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖) 5 เม.ย. 2566 116
ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในตลาดสด ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว มาทำสัญญาเช่าแท่น/แผงจำหน่ายสินค้าในตลาดสด ระหว่างวันที่ 1- 19 เมษายน 2566 รายละเอียดตามท้ายประกาศนี้ 28 มี.ค. 2566 88
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลทรายมูล 28 มี.ค. 2566 41
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง รายงานการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 28 มี.ค. 2566 56
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเช่าบ้านพัก (สัตวแพทย์) และพื้นที่โดยรอบ 28 มี.ค. 2566 67
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มี.ค. 2566 87
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตปิดผิวทางพารา แอสฟัลต์คอนกรีต สายทางระหว่างบ้านทรายมูล หมุ่ที่ 4 ถึง บ้านเหล่าเมย หมู่ที่ 7 16 มี.ค. 2566 113
ขอเชิญชมงานถนนสายดนตรี (ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) ประจำปี ๒๕๖๖ 17 ก.พ. 2566 65
​ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 17 ก.พ. 2566 94
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 14 ก.พ. 2566 56
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ 8 ก.พ. 2566 178
ขอเชิญ "บุคลากรที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี" ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2 ก.พ. 2566 82
ขอเชิญ "ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ" ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2 ก.พ. 2566 83
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน "คุณธรรมและความโปร่งใสรับดับชาติ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2 ก.พ. 2566 81
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566 27 ธ.ค. 2565 58
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2569 21 ธ.ค. 2565 224
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง ให้เจ้าของทรัพย์สินที่มีป้าย ภายในเขตเทศบาลตำบลทรายมูล ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2566 21 ธ.ค. 2565 123
คำสั่งเทศบาล แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและคณะกรรมเปิดซองประมูลราคาเช่าทรัพย์สินของเทศบาล ห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลทรายมูล 16 ธ.ค. 2565 87