สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 9 เม.ย. 2567 26
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 29 มี.ค. 2567 20
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 29 มี.ค. 2567 20
ประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือในการดำเนินการเปิดเวทีสาธารณะและเปิดบ้าน ป.ป.ท. (Open House) 13 มี.ค. 2567 14
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง การทำสัญญาเช่าแท่น/แผงจำหน่ายสินค้าบริเวณภายในอาคาร และพื้นที่โดยรอบตลาดสดเทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร (ฉบับที่ 2) 12 มี.ค. 2567 70
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง บอกเลิกสัญญาเช่าแท่นหรือแผงจำหน่ายสินค้าบริเวณภายในอาคารและพื้นที่โดยรอบตลาดสด 29 ก.พ. 2567 61
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 29 ก.พ. 2567 31
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน และการประกวดเต้นบาสโลบ การจัดงานโครงการถนนสายดนตรี (ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) ประจำปี 2567 22 ก.พ. 2567 158
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทรายมูล ร่วมกับ อำเภอทรายมูล Re-x-ray การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน 13 ก.พ. 2567 181
เทศบาลตำบลทรายมูล เปิดรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน ปีงบประมาณ 2567 13 ก.พ. 2567 149
ขอเชิญ "บุคลากรที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี" ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 31 ม.ค. 2567 168
​ขอเชิญ "ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ" ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 31 ม.ค. 2567 184
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 22 ม.ค. 2567 153
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง บอกเลิกสัญญาเช่าแท่นหรือแผงจำหน่ายสินค้าบริเวณภายในอาคาร และพื้นที่โดยรอบตลาดสด 17 ม.ค. 2567 11
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 17 ม.ค. 2567 11
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 5 ม.ค. 2567 204
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง รับโอนข้าราชการ ฯ 3 ม.ค. 2567 111
โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข 26 ธ.ค. 2566 155
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย 15 ธ.ค. 2566 216
คำสั่งเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน 13 ธ.ค. 2566 134
​คำสั่งเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง จัดตั้งศุนย์ช่วยเหลือประชาชน 13 ธ.ค. 2566 116
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 13 ธ.ค. 2566 109
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชน 13 ธ.ค. 2566 153
เทศบาลตำบลทรายมูลขอประชาสัมพันธ์ Infographic เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย และ 5 เทคนิค เปลี่ยนคนติดยาเสพติดเป็นคนใหม่ 30 พ.ย. 2566 185
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2567 28 พ.ย. 2566 141
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 9 พ.ย. 2566 199
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1 พ.ย. 2566 201
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี 1 พ.ย. 2566 203
เทศบาลตำบลทรายมูล จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) 31 ต.ค. 2566 240
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลทรายมูล 27 ต.ค. 2566 217