สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 17 มิ.ย. 2567 53
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 11 มิ.ย. 2567 53
ประกาศเทศบาล เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พรบ.การจอดรถในเขต อปท. พ.ศ. ๒๕๖๒ 4 มิ.ย. 2567 55
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 9 เม.ย. 2567 102
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 29 มี.ค. 2567 112
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 29 มี.ค. 2567 111
ประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือในการดำเนินการเปิดเวทีสาธารณะและเปิดบ้าน ป.ป.ท. (Open House) 13 มี.ค. 2567 92
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง การทำสัญญาเช่าแท่น/แผงจำหน่ายสินค้าบริเวณภายในอาคาร และพื้นที่โดยรอบตลาดสดเทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร (ฉบับที่ 2) 12 มี.ค. 2567 196
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง บอกเลิกสัญญาเช่าแท่นหรือแผงจำหน่ายสินค้าบริเวณภายในอาคารและพื้นที่โดยรอบตลาดสด 29 ก.พ. 2567 149
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 29 ก.พ. 2567 101
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน และการประกวดเต้นบาสโลบ การจัดงานโครงการถนนสายดนตรี (ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) ประจำปี 2567 22 ก.พ. 2567 296
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทรายมูล ร่วมกับ อำเภอทรายมูล Re-x-ray การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน 13 ก.พ. 2567 239
เทศบาลตำบลทรายมูล เปิดรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน ปีงบประมาณ 2567 13 ก.พ. 2567 258
ขอเชิญ "บุคลากรที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี" ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 31 ม.ค. 2567 228
​ขอเชิญ "ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ" ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 31 ม.ค. 2567 233
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 22 ม.ค. 2567 194
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง บอกเลิกสัญญาเช่าแท่นหรือแผงจำหน่ายสินค้าบริเวณภายในอาคาร และพื้นที่โดยรอบตลาดสด 17 ม.ค. 2567 71
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 17 ม.ค. 2567 65
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 5 ม.ค. 2567 273
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง รับโอนข้าราชการ ฯ 3 ม.ค. 2567 199
โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข 26 ธ.ค. 2566 205
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย 15 ธ.ค. 2566 262
คำสั่งเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน 13 ธ.ค. 2566 216
​คำสั่งเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง จัดตั้งศุนย์ช่วยเหลือประชาชน 13 ธ.ค. 2566 198
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 13 ธ.ค. 2566 174
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชน 13 ธ.ค. 2566 208
เทศบาลตำบลทรายมูลขอประชาสัมพันธ์ Infographic เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย และ 5 เทคนิค เปลี่ยนคนติดยาเสพติดเป็นคนใหม่ 30 พ.ย. 2566 292
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2567 28 พ.ย. 2566 184
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 9 พ.ย. 2566 251
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1 พ.ย. 2566 256