สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 19

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
(O25) ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   10 ต.ค. 2565 20
แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน พฤษภาคม -กรกฎาคม ๒๕๖๕ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา   21 มี.ค. 2565 61
หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปี ๒๕๖๕   15 มี.ค. 2565 96
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปี ๒๕๖๕   15 มี.ค. 2565 91
กำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   15 มี.ค. 2565 96
การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๑ - ๓)   22 ก.พ. 2565 59
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๕   18 ก.พ. 2565 86
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕๓) พ.ศ. ๒๕๖๕   18 ก.พ. 2565 84
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. ๒๕๖๕   18 ก.พ. 2565 91
การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายหลังเทศกาลปีใหม่   31 ม.ค. 2565 59
ประการศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙   4 ม.ค. 2565 380
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘   4 ม.ค. 2565 53
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง   4 ม.ค. 2565 57
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒   4 ม.ค. 2565 59
ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑   4 ม.ค. 2565 90
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐   4 ม.ค. 2565 65
ประกาศ กจ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป   29 เม.ย. 2563 79
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   1 เม.ย. 2563 108
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล   1 เม.ย. 2563 90
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทรายมูล   3 มี.ค. 2563 141
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับลูกจ้างประจำ สังกัดเทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1   1 ต.ค. 2562 106