สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


นางสาวรุจิรา แสนจันทร์
นักบริหารการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 097-3124353


นางสาวทิพวรรณ คัมภ์ทวี
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


ว่าง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นางสาวนิตยา จำใบรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางนงค์ลักษณ์ โคตรบุตร
คนงานทั่วไป


นางสาวกนกวรรณ ผุดผ่อง
คนงานทั่วไป


ว่าง
คนงานทั่วไป


นางสาวศรัณรัตน์ ทองบ่อ
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : คนงานทั่วไป


นางประภักพงษ์ มีไชยา
คนงานทั่วไป


นายอิชดา ศรีจันทร์
คนงานทั่วไป