กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


นางสาวรุจิรา แสงจันทร์
นักบริหารการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 097-3124353


นายศักรินทร์ ฆารโสภณ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ


นางสาวทิพวรรณ คัมภ์ทวี
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


นางสาวเพชรรัตน์ ไค่นุ่นสิงห์
ผู้ช่วยครู


นางสาวทิวา ผุดผ่อง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนภิสพรรณ มูลสาร
ครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางสาวนันทิวรรณ ทรงสกุล
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวมนัสวรรณ มูลสาร
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวศิริพร สมบัติหล้า
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นายจักรพงศ์ ศรชัย
คนงานทั่วไป


นายนัฐพนธ์ สังสนา
ผู้ช่วยครู


นายพันนะรงค์ มูลสาร
ภารโรง


นายภูมิเดช ผุดผ่อง
ผู้ช่วยครู