สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายพิชิต เจริญผล
ปลัดเทศบาลตำบลทรายมูล
เบอร์โทร : 086-2580888


นายพิชิต เจริญผล
ปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 086-2580888


นางมาริษา ไชยวิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 085-3025837


นายพงษ์ศักดิ์ ตรีแสน
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 080-1662112


นางสาวรุจิรา แสงจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 097-3124353


จ่าเอกบุญเรือง สารชาติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 080-1568157