หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายพิชิต เจริญผล
ปลัดเทศบาลตำบลทรายมูล
เบอร์โทร : 086-2580888


นายปรีชา ฤกษ์มาสกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 091-0176645


นางนรีรัตน์ วายโสกา
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 085-3025837


นายพงษ์ศักดิ์ ตรีแสน
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 080-1662112


นางสาวรุจิรา แสงจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 097-3124353


ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม