สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายพิชิต เจริญผล
ปลัดเทศบาลตำบลทรายมูล
เบอร์โทร : 086-2580888


นางวันทนา สำคัญยิ่ง
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 065-2373669


นางสาวรุจิรา แสนจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 097-3124353


นายพิชิต เจริญผล
ปลัดเทศบาลตำบลทรายมูล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 086-2580888


นางสาวรุจิรา แสนจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 097-3124353


จ่าเอกบุญเรือง สารชาติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 080-1568157