สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)


ออนไลน์ : 8

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 

ITA 2564
 
   

ITA 2565
 
 

ITA 2566
 
   

ITA 2567
 
View : 1953