สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality


ออนไลน์ : 5

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
 
 ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม OSS เทศบาลตำบลทรายมูล
 คำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม OSS
 แผนการดำเนินการจัดตั้งศุนย์ OSS เทศบาลตำบลทรายมูล
 
 

 ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

 

คู่มือการให้บริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) คลิกที่นี่

งานบริการของศูนย์บริการร่วม / ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) งานบริการประชาชน คลิกที่นี่

View : 495