สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


จ่าเอกบุญเรือง สารชาติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 080-1568157


นางจันทรา แสนจันทร์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


นายอัศว์วิเศิษฎิ์ โพธิคำ
เจ้าพนักงานธรุการ ชำนาญงาน


ว่าง
นายสัตวแพทย์ ชำนาญการ


นายเอกชัย ทองบ่อ
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวสุกัญญา ทองเฟื่อง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานธุรการ


นางวาทินี ภูคำไพร
คนงานทั่วไป


นางสาวศิริพร ชาญสาริกรณ์
คนงานทั่วไป


นางสาวสาวิตรี แก่งจำปา
คนงานทั่วไป


นางสาวประภาสิริ ผุดผ่อง
คนงานทั่วไป


นายทองมี ตาลรัศมี
คนงานประจำรถขยะ


นายสัมฤทธิ์ เอลาวัณ
คนงานประจำรถขยะ


นายบุญทวี พันมะลี
คนงานประจำรถขยะ


นายพงษ์ศักดิ์ ทาเวช
คนงานประจำรถขยะ


นายวิมล ไชยกาศ
คนงานประจำรถขยะ


นายทินกร ศรีดี
คนงานประจำรถขยะ


นายคำสัย ทองบ่อ
คนงานประจำรถขยะ


นายสรายุทธ บุดดา
คนงานประจำรถขยะ


นายสุรศักดิ์ ส่วนเสน่ห์
คนงานประจำรถขยะ