กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายอัศว์วิเศิษฎิ์ โพธิคำ
เจ้าพนักงานธรุการ ชำนาญงาน


นางสาวอัจฉริยา มะลิลำ
นายสัตวแพทย์ ชำนาญการ


นางจันทรา แสนจันทร์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


นายเอกชัย ทองบ่อ
พนักงานขับรถยนต์


นางณัฐธยาน์ เชียสกุล
คนงานทั่วไป


นางสมใจ ทองบ่อ
คนงานประจำรถขยะ


นางสาวศิริพร ทองบ่อ
คนงานทั่วไป


นางสาวสุกัญญา ทองเฟื่อง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานธุรการ


นางทองมี ตาลรัศมี
คนงานประจำรถขยะ


นายนฤชา กฤษณะกาฬ
คนงานประจำรถขยะ


นายบุญทวี พันมะลี
คนงานประจำรถขยะ


นายบุญมา มูลสาร
คนงานประจำรถขยะ


นางพงษ์ศักดิ์ ทาเวช
คนงานประจำรถขยะ


นายยุทธชัย ไชยกาศ
คนงานประจำรถขยะ


นายวิมล ไชยกาศ
คนงานประจำรถขยะ


นายสรายุทธ บุดดา
คนงานประจำรถขยะ


นายสัมฤทธิ์ เอลาวัณ
คนงานประจำรถขยะ