สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 13

โครงการฝึกอบรมพัฒนาการมีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการฝึกอบรมพัฒนาการมีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566... วันที่ 19 ก.ย. 2566 (ดูู 14)

พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการ "โรงเรียนผู้สูงอายุ" ประจำปี พ.ศ. 2566

พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการ "โรงเรียนผู้สูงอายุ" ประจำปี พ.ศ. 2566... วันที่ 14 ก.ย. 2566 (ดูู 32)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปี 2566

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปี 2566... วันที่ 12 ก.ย. 2566 (ดูู 21)

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ถึง 1 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเวลาดี นครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองนครพนม... วันที่ 1 ก.ย. 2566 (ดูู 38)

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566... วันที่ 21 ส.ค. 2566 (ดูู 21)

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ปี 2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายทรงศักดิ์ มูลสาร ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลทรายมูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ปี 2566 ของศูนย์สุขภาพชุมชนทรายมูล โรงพยาบาลทรายมูล โดยโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทรายมูล... วันที่ 17 ส.ค. 2566 (ดูู 19)

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปี พ.ศ. 2566

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปี พ.ศ. 2566... วันที่ 10 ส.ค. 2566 (ดูู 14)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566... วันที่ 4 ส.ค. 2566 (ดูู 32)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี... วันที่ 27 ก.ค. 2566 (ดูู 41)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566... วันที่ 14 ก.ค. 2566 (ดูู 36)

กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 7 กรกฎาคม 2566

ด้วยจังหวัดยโสธรได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมพร้อมรับการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ​ประจำปี 2566 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายทรงศักดิ์ มูลสาร นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล ​ตำบลทรายมูล จ..... วันที่ 7 ก.ค. 2566 (ดูู 19)

ตรวจงานโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ระหว่างถนน ทต.ทรายมูล-บ้านโสกผักหวาน

21 มิถุนายน 2566 นายพงษ์ศักดิ์ ตรีแสน ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล ออกพื้นที่ต้อนรับ นายวิเชียร สมวงศ์ นายก อบจ.ยโสธร ,นายเลิศศักดิ์ มูลสาร สมาชิกสภา อบจ.ยโสธร เขต 1 อ.ทรายมูล และคณะผู้บริหาร อบจ.ยโสธร ตรวจงานโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ระหว่างถนน ทต.ทรายมูล-บ้านโสกผักหวาน จึงเร..... วันที่ 21 มิ.ย. 2566 (ดูู 43)

ประชุมประจำเดือน วันที่ 15 มิถุนายน 2566

ประชุมประจำเดือน วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ... วันที่ 15 มิ.ย. 2566 (ดูู 48)

โครงการอบรมฟื้นฟูและศึกษาดูงานเครือข่ายสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการอบรมฟื้นฟูและศึกษาดูงานเครือข่ายสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดอบรมวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทรายมูล วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2566 ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง ... วันที่ 12 มิ.ย. 2566 (ดูู 42)

รำบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 39 ปี อำเภอทรายมูล 12 เมษายน 2566

รำบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 39 ปี อำเภอทรายมูล 12 เมษายน 2566... วันที่ 12 เม.ย. 2566 (ดูู 120)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566... วันที่ 3 เม.ย. 2566 (ดูู 137)

โครงการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566... วันที่ 10 ก.พ. 2566 (ดูู 126)

การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566... วันที่ 27 ม.ค. 2566 (ดูู 178)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทรายมูล ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและอสม. หมู่ที่ 14 ลงพื้นที่รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนพื้นที่หมู่ที่ 14 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

วันที่ 19 ม.ค. 2566  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทรายมูล ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและอสม. หมู่ที่ 14 ลงพื้นที่รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนพื้นที่หมู่ที่ 14 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร... วันที่ 19 ม.ค. 2566 (ดูู 167)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทรายมูล ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและอสม. หมู่ที่ 5 ลงพื้นที่รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนพื้นที่หมู่ที่ 5 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

วันที่ 17 ม.ค. 2566  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทรายมูล ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและอสม. หมู่ที่ 5 ลงพื้นที่รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนพื้นที่หมู่ที่ 5 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร... วันที่ 17 ม.ค. 2566 (ดูู 102)