สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปของเทศบาลทรายมูล
 
1. ด้านกายภาพ
1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล

                 เทศบาลตำบลทรายมูลมีพื้นที่  9.13 ตารางกิโลเมตร เดิมเป็นเขตการปกครองของอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ต่อมาได้แยกเป็นอำเภอทรายมูล และกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศ ให้จัดตั้งสุขาภิบาลทรายมูล โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 84 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2510 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการทำนุบำรุงให้ท้องถิ่นเจริญยิ่งขึ้น และเมื่อปี พ.ศ.2542 ได้มีการออกพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีผลให้สุขาภิบาลทั่วประเทศเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล จำนวน  98  แห่ง  รวมทั้งเทศบาลตำบลทรายมูลด้วย

อาณาเขตของเทศบาลตำบลทรายมูล
 
ทิศเหนือ ติดกับบ้านโนนสะอาด หมู่ที่  15 ตำบลทรายมูล
ทิศตะวันออก ติดกับลำห้วยวังปลาเซียม
ทิศใต้ ติดกับลำห้วยวังโป่ง
ทิศตะวันตก ติดกับป่าหนองใหญ่


       
  ชุมชน
  เทศบาลตำบลทรายมูล  มีชุมชนทั้งหมด  8  ชุมชน (แบ่งตามเขตพื้นที่) ดังนี้
ชุมชนหมู่ที่  1 
ชุมชนหมู่ที่  2 
ชุมชนหมู่ที่  3 
ชุมชนหมู่ที่  4 
ชุมชนหมู่ที่  5 
ชุมชนหมู่ที่  14  
ชุมชนหมู่ที่  15
ชุมชนหมู่ที่  16 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล
(ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง  ณ  วันที่ 14 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2555)
ตั้งอยู่ที่  หมู่  5  ถนนวารีราชเดช  ตำบลทรายมูล  อำเภอทรายมูล  จังหวัดยโสธร
-  โทรศัพท์  045- 787014
-  โทรสาร  045 -787354

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของเทศบาลตำบลทรายมูล เป็นที่ราบสูง ลักษณะรูปกระทะคว่ำ มีลำห้วยล้อมรอบเขตเทศบาลจำนวน 4 สาย คือลำห้วยคำนำเกลี้ยง ลำห้วยวังโป่ง ลำห้วยวังปลาเซียม และลำห้วย   ขี้เป็ด  

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ
       ลักษณะภูมิอากาศแบ่งได้เป็น 3 ฤดู
 
 - ฤดูฝน เริ่มใน เดือนพฤษภาคม สิ้นสุดใน เดือนตุลาคม
 - ฤดูหนาว เริ่มใน เดือนพฤศจิกายน สิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์
 - ฤดูร้อน เริ่มใน เดือนมีนาคม สิ้นสุดในเดือนเมษายน

1.4  ลักษณะของดิน
เทศบาลตำบลทรายมูล  มีพื้นที่ 9.13 ตารางกิโลเมตร การใช้ที่ดินส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเป็น
สถานที่ปลูกสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน มีเอกสารสิทธิ์โดยถูกต้อง บางส่วนเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์และที่ดินราชพัสดุ  ซึ่งส่วนราชการต่างๆ ครอบครองและใช้ประโยชน์อยู่

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ
                 ในเขตเทศบาลตำบลทรายมูลมีแหล่งน้ำดังนี้
 
ลำห้วย 4 แห่ง สระน้ำ - แห่ง
หนองน้ำ 3 แห่ง บ่อน้ำตื้น - แห่ง
ลำคลอง - แห่ง บ่อบาดาล 14 แห่ง
บึง - แห่ง อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง
แม่น้ำ - แห่ง ฝาย - แห่ง
อื่นๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง - แห่ง

1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้
       ในเขตเทศบาลตำบลทรายมูลไม่มีพื้นที่ป่าไม้   

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1  เขตการปกครอง
                 เทศบาลตำบลทรายมูลมีพื้นที่  9.13 ตารางกิโลเมตร เดิมเป็นเขตการปกครองของอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ต่อมาได้แยกเป็นอำเภอทรายมูล และกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศ ให้จัดตั้งสุขาภิบาลทรายมูล โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 84 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2510 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการทำนุบำรุงให้ท้องถิ่นเจริญยิ่งขึ้น และเมื่อปี พ.ศ.2542 ได้มีการออกพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีผลให้สุขาภิบาลทั่วประเทศเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล จำนวน  98  แห่ง  รวมทั้งเทศบาลตำบลทรายมูลด้วย 
อาณาเขตของเทศบาลตำบลทรายมูล
 
ทิศเหนือ ติดกับบ้านโนนสะอาด หมู่ที่  15 ตำบลทรายมูล
ทิศตะวันออก ติดกับลำห้วยวังปลาเซียม
ทิศใต้ ติดกับลำห้วยวังโป่ง
ทิศตะวันตก ติดกับป่าหนองใหญ่

2.2  การเลือกตั้ง
                 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทรายมูลส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ
                    จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
 -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  4,847  คน
 -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล   4,847  คน
                       จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2562)
                   -  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  3,535 คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  4,847 คน  คิดเป็นร้อยละ 72.93
                   -  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 3,535  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  4,847  คน  คิดเป็นร้อยละ  72.933. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
  เทศบาลมีครัวเรือนจำนวน  2,225  ครัวเรือน  ประชากรทั้งหมด  6,192 คน   แยกเป็น
                    

    
         ข้อมูลสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทรายมูล  ณ เดือนกรกฎาคม 2566
 
วันที่ : 27 ธันวาคม 2565   View : 3630