ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปของเทศบาลทรายมูล
 
1. ด้านกายภาพ
1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล

                 เทศบาลตำบลทรายมูลมีพื้นที่  9.13 ตารางกิโลเมตร เดิมเป็นเขตการปกครองของอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ต่อมาได้แยกเป็นอำเภอทรายมูล และกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศ ให้จัดตั้งสุขาภิบาลทรายมูล โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 84 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2510 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการทำนุบำรุงให้ท้องถิ่นเจริญยิ่งขึ้น และเมื่อปี พ.ศ.2542 ได้มีการออกพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีผลให้สุขาภิบาลทั่วประเทศเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล จำนวน  98  แห่ง  รวมทั้งเทศบาลตำบลทรายมูลด้วย 
อาณาเขตของเทศบาลตำบลทรายมูล
     ทิศเหนือ              ติดกับบ้านโนนสะอาด หมู่ที่  15 ตำบลทรายมูล
     ทิศตะวันออก         ติดกับลำห้วยวังปลาเซียม
     ทิศใต้                 ติดกับลำห้วยวังโป่ง
     ทิศตะวันตก                    ติดกับป่าหนองใหญ่
         ชุมชน  เทศบาลตำบลทรายมูล  มีชุมชนทั้งหมด  8  ชุมชน (แบ่งตามเขตพื้นที่) ดังนี้
ชุมชนหมู่ที่  1 
ชุมชนหมู่ที่  2 
ชุมชนหมู่ที่  3 
ชุมชนหมู่ที่  4 
ชุมชนหมู่ที่  5 
ชุมชนหมู่ที่  14  
ชุมชนหมู่ที่  15
ชุมชนหมู่ที่  16 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล
(ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง  ณ  วันที่ 14 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2555)
ตั้งอยู่ที่  หมู่  5  ถนนวารีราชเดช  ตำบลทรายมูล  อำเภอทรายมูล  จังหวัดยโสธร
-  โทรศัพท์  045- 787014
-  โทรสาร  045 -787354

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของเทศบาลตำบลทรายมูล เป็นที่ราบสูง ลักษณะรูปกระทะคว่ำ มีลำห้วยล้อมรอบเขตเทศบาลจำนวน 4 สาย คือลำห้วยคำนำเกลี้ยง ลำห้วยวังโป่ง ลำห้วยวังปลาเซียม และลำห้วย   ขี้เป็ด  

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ
       ลักษณะภูมิอากาศแบ่งได้เป็น 3 ฤดู
          ฤดูฝนเริ่มในเดือนพฤษภาคม     สิ้นสุดในเดือน ตุลาคม
          ฤดูหนาวเริ่มในเดือน พฤศจิกายน         สิ้นสุดในเดือน กุมภาพันธ์
          ฤดูร้อนเริ่มในเดือนมีนาคม                  สิ้นสุดในเดือน เมษายน

1.4  ลักษณะของดิน
เทศบาลตำบลทรายมูล  มีพื้นที่ 9.13 ตารางกิโลเมตร การใช้ที่ดินส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเป็น
สถานที่ปลูกสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน มีเอกสารสิทธิ์โดยถูกต้อง บางส่วนเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์และที่ดินราชพัสดุ  ซึ่งส่วนราชการต่างๆ ครอบครองและใช้ประโยชน์อยู่

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ
                 ในเขตเทศบาลตำบลทรายมูลมีแหล่งน้ำดังนี้
              ลำห้วย           4        แห่ง     สระน้ำ            -         แห่ง
              หนองน้ำ         3        แห่ง     บ่อน้ำตื้น         -         แห่ง
              ลำคลอง           -         แห่ง     บ่อบาดาล        14      แห่ง
              บึง                -         แห่ง     อ่างเก็บน้ำ       1        แห่ง
              แม่น้ำ             -         แห่ง     ฝาย              -         แห่ง
              อื่นๆ (ระบุ)      -         แห่ง     เหมือง           -         แห่ง

1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้
       ในเขตเทศบาลตำบลทรายมูลไม่มีพื้นที่ป่าไม้   

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1  เขตการปกครอง
                 เทศบาลตำบลทรายมูลมีพื้นที่  9.13 ตารางกิโลเมตร เดิมเป็นเขตการปกครองของอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ต่อมาได้แยกเป็นอำเภอทรายมูล และกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศ ให้จัดตั้งสุขาภิบาลทรายมูล โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 84 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2510 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการทำนุบำรุงให้ท้องถิ่นเจริญยิ่งขึ้น และเมื่อปี พ.ศ.2542 ได้มีการออกพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีผลให้สุขาภิบาลทั่วประเทศเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล จำนวน  98  แห่ง  รวมทั้งเทศบาลตำบลทรายมูลด้วย 
อาณาเขตของเทศบาลตำบลทรายมูล
     ทิศเหนือ              ติดกับบ้านโนนสะอาด หมู่ที่  15 ตำบลทรายมูล
     ทิศตะวันออก         ติดกับลำห้วยวังปลาเซียม
     ทิศใต้                 ติดกับลำห้วยวังโป่ง
     ทิศตะวันตก                    ติดกับป่าหนองใหญ่

2.2  การเลือกตั้ง
                 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทรายมูลส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ
                    จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
 -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี               4,847   คน
 -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล   4,847   คน
                       จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2562)
                   -  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  3,535 คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 4,847 คน  คิดเป็นร้อยละ 71.76
                   -  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 3,535  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 
4,847  คน  คิดเป็นร้อยละ  72.93

3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
  เทศบาลมีครัวเรือนจำนวน  2,010  ครัวเรือน  ประชากรทั้งหมด  6,314 คน   แยกเป็น
                    
ชื่อชุมชน ครัวเรือน ประชากรชาย ประชากรหญิง รวม หมายเหตุ
หมู่ที่  1 115 208 211 419  
หมู่ที่  2 186 385 395 780  
หมู่ที่  3 272 444 456 900  
หมู่ที่  4 238 437 442 879  
หมู่ที่  5 248 335 389 724  
หมู่ที่  14 314 556 571 1,127  
หมู่ที่  15 64 117 127 244  
หมูที่  16 454 586 639 1,225  
รวม 2,010 3,079 3,235 6,314  
    
         ข้อมูลสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทรายมูล  ณ เดือน เมษายน 2562
 
วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 1579