สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล


นายพูนศักดิ์ วิเศษแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายพิบูลย์ศักดิ์ คำอาจ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวกรองแก้ว สอนพลทัน
ครูชำนาญการ


นางวิภาวรรณ รุ่งเรือง
ครูชำนาญการ


นางสาวสุณัฎฐา ปากวิเศษ
ครูชำนาญการ


นางณัฎฐ์นรี บุราณ
ครูชำนาญการ


นางสุภาพ คำทอง
ครูชำนาญการ


นายเอกนฤน ทอนทม
ครูชำนาญการ


นางสาวอัจฉรา มัชฌิมา
ครูชำนาญการ


นางนวนฉวี ศรีเล็ก
ครู


นางสาวอาทิตยา บุญทวี
ครู


นายสามารถ ทองน้อย
ครู


นางวรลักษณ์ สะเดา
ครู


นางสาวแก้วนภา ปานุเวช
ครู


นายเทียนชัย งามหลาย
ครู


นางสถาภร คำดี
ครูชำนาญการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)


นางสาวเพชรรัตน์ ไค่นุ่นสิงห์
ผู้ช่วยครู


นางสาวทิวา ผุดผ่อง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนภิสพรรณ มูลสาร
ครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางสาวนันทิวรรณ ทรงสกุล
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวมนัสวรรณ มูลสาร
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวศิริพร สมบัติหล้า
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นายจักรพงศ์ ศรชัย
คนงานทั่วไป


นายนัฐพนธ์ สังสนา
ผู้ช่วยครู


นายพันนะรงค์ มูลสาร
ภารโรง


นายภูมิเดช ผุดผ่อง
ผู้ช่วยครู