สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล

โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล


นายพูนศักดิ์ วิเศษแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายพิบูลย์ศักดิ์ คำอาจ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิภาวรรณ รุ่งเรือง
ครูชำนาญการ


นางสาวกรองแก้ว สอนพลทัน
ครูชำนาญการ


นางสาวสุณัฎฐา ปากวิเศษ
ครูชำนาญการ


นางสุภาพ คำทอง
ครูชำนาญการ


นายเอกนฤน ทอนทม
ครูชำนาญการ


นางสาวอัจฉรา มัชฌิมา
ครูชำนาญการ


นายพรเทพ มีพารา
ครูชำนาญการ


นายสามารถ ทองน้อย
ครู


นางสาวอาทิตยา บุญทวี
ครู


นางวรลักษณ์ สะเดา
ครู


นางสาวแก้วนภา ปานุเวช
ครู


นายกิติศักดิ์ ภาษี
ครู


นายศักรินทร์ ฆารโสภณ
ครูผู้ช่วย


ว่าง
ครู ค.ศ. ๒


ว่าง
ครูผู้ช่วย


นางสาวนภิสพรรณ มูลสาร
ครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นายภูมิเดช ผุดผ่อง
ผู้ช่วยครู


นางสาวเพชรรัตน์ ไค่นุ่นสิงห์
ผู้ช่วยครู


นางณัฐธยาน์ เชียสกุล
ผู้ช่วยครู


นายจักรพงศ์ ศรชัย
คนงานทั่วไป


นายพันนะรงค์ มูลสาร
ภารโรง


นางสาวสุภาวดี ทองบ่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสถาภร คำดี
ครูชำนาญการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)


นางสาวศิริพร สมบัติหล้า
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวมนัสวรรณ มูลสาร
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนันทิวรรณ ทรงสกุล
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวทิวา ผุดผ่อง
ผู้ดูแลเด็ก