สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

ประกาศ เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินฯ บ้านพักสัตวแพทย์และพื้นที่โดยรอบ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ประกาศ เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินฯ บ้านพักสัตวแพทย์และพื้นที่โดยรอบ

ประกาศ เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินฯ บ้านพักสัตวแพทย์และพื้นที่โดยรอบ
เปิดไฟล์
โพสโดย : ปอนด์   วันที่ : 28 เมษายน 2566   View : 172
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายมูล  (ดู 380)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลทรามูล เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล  (ดู 287)
ขอความร่วมมือประชาชนรณรงค์มาตรการป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  (ดู 318)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 25)  (ดู 506)
จดหมายข่าว ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ดู 411)
ขยายเวลาการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564  (ดู 382)
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธรเรื่อง การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน  (ดู 642)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :