สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตำบลทรายมูล


๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคงของครอบครัวชุมชน และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
๓. ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำ การเศรษฐกิจและการลงทุน
๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๕. การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการท่องเที่ยว
๖. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562   View : 1044