สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินจาก สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2564


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินจาก สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2564

            เทศบาลตำบลทรายมูล ได้รับการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 ให้หน่วยงานของรัฐส่งรายงานงบการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด ฯ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย เทศบาลตำบลทรายมูล จึงขอรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมาพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565   View : 746