สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เปิดไฟล์
โพสโดย : ปอนด์   วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566   View : 40
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายมูล  (ดู 352)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลทรามูล เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล  (ดู 259)
ขอความร่วมมือประชาชนรณรงค์มาตรการป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  (ดู 292)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 25)  (ดู 475)
จดหมายข่าว ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ดู 382)
ขยายเวลาการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564  (ดู 357)
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธรเรื่อง การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน  (ดู 612)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :