สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลทรายมูล จัดทำประชาคม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 16


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลทรายมูล จัดทำประชาคม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 16

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลทรายมูล จัดทำประชาคม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 16
โพสโดย : ปอนด์   วันที่ : 16 สิงหาคม 2566   View : 211
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายมูล  (ดู 437)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลทรามูล เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล  (ดู 351)
ขอความร่วมมือประชาชนรณรงค์มาตรการป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  (ดู 387)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 25)  (ดู 563)
จดหมายข่าว ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ดู 466)
ขยายเวลาการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564  (ดู 432)
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธรเรื่อง การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน  (ดู 706)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :