สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ในเขตเทศบาลตำบลทรายมูล ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ในเขตเทศบาลตำบลทรายมูล ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ในเขตเทศบาลตำบลทรายมูล ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
เปิดไฟล์
โพสโดย : ปอนด์   วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565   View : 456
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายมูล  (ดู 330)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลทรามูล เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล  (ดู 231)
ขอความร่วมมือประชาชนรณรงค์มาตรการป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  (ดู 276)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 25)  (ดู 452)
จดหมายข่าว ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ดู 357)
ขยายเวลาการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564  (ดู 337)
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธรเรื่อง การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน  (ดู 592)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :