การปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: การปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

การปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
วันที่ 10 ต.ค. 2565
 
     ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 นั้น

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอแจ้งว่า การดำเนินการในการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถดำเนินการ ดังนี้

     1. การปิดประกาศให้จัดทำประกาศโดยกำหนดให้จัดทำเป็นแนวตั้งมีขนาดไม่เกิน 30 เซนติเมตร x 42 เซนติเมตร (กระดาษขนาด A3)

     2. การจัดทำแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้จัดทำได้โดยมีขนาดไม่เกิน 130 เซนติเมตร x 245 เซนติเมตร

     3. การจัดทำประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวนและวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่ชัดเจนของแผ่นป้ายและประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

     4. จำนวนและสถานที่ในการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 แต่กรณีที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยวิธีการจัดทำขนาดและจำนวนและสถานที่ ให้ถือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนดในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด

     กรณีการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ ที่ทำการพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด หรือศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง สามารถติดได้สถานที่ละ 1 แผ่น ขนาดไม่เกิน 400 เซนติเมตร x 750 เซนติเมตร

     สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับประกาศและแผ่นป้าย ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองต้องเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ประกอบยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

     ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานที่ปิดประกาศและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการสายด่วน 1444
เปิดไฟล์
โพสโดย : ปอนด์   วันที่ : 10 ตุลาคม 2565   View : 198
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายมูล  (ดู 222)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลทรามูล เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล  (ดู 142)
ขอความร่วมมือประชาชนรณรงค์มาตรการป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  (ดู 156)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 25)  (ดู 235)
จดหมายข่าว ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ดู 262)
ขยายเวลาการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564  (ดู 234)
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธรเรื่อง การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน  (ดู 344)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :