สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ออนไลน์ : 8

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร วันที่ โหลด
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแก่เจ้าหน้าที่ตาม มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยม และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในการให้บริการ ประชาชน อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   21 ก.พ. 2565 166
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕   10 ม.ค. 2565 169
ประกาศเทศบาล เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลทรายมูล   5 ม.ค. 2565 153