สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 5

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ สำหรับสำนักปลัด เทศบาลตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับกองช่าง เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำวน 3 รายการ สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๗) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๗) สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๗) สำหรับโรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ทาทา หมายเลขทะเบียน กจ 9895 สำหรับกองคลัง เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาติดฟิล์มกระจกกันแสง สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี สำหรับกองการศึกษา เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี สำหรับกองช่าง เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย. 2567
ซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเเละเผยแพร่ รายการ โทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด ๗๐ นิ้ว สำหรับสำนักปลัด เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู รวมค่าติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการม่านปรับแสง จำนวน 1 งาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8843 สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้สำนักงาน สำหรับสำนักปลัด เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
ซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8843 สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2567
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน บน 8132 ยโสธร สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-๕๗๕๖ ยโสธร สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2567
จ้างเหมาขัดพื้นหินอ่อนบริเวณพื้นอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
โครงการซ่อมแซมบูรณะทางแบบแอสฟัลต์ ถนนคำหลวง หมู่ที่ ๑๔ บ้านทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,4๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๓๑ ต้น เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 21 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ สำหรับกองคลังเทศบาลตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ สำหรับกองคลังเทศบาลตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ สำหรับกองคลังเทศบาลตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียพร้อมผู้ควบคุม ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2567
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยขี้เป็ด บ้านทรายมูล หมู่ที่ ๕ เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2567
จ้างโครงการขุดดินพร้อมปรับพื้นที่บริเวณหนองคำหลวง บ้านทรายมูล หมู่ที่ ๑๔ เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8843 สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียงและเวที พร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๓ ชุด ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองช่าง เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์กระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9646 ยโสธร สำหรับกองช่าง เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
ซื้อบั้งไฟจุดบวงสรวง ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓ บั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก) จำนวน 100 ชุด สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับกองคลัง เทศบาลตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ชุดโซฟารับแขก สำหรับกองการศึกษา เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2567
จ้างโครงการจ้างมหรสพหมอลำซิ่ง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ในวันที่ 13 เมษายน 2567 ณ สวนสาธารณ สระแก้ว เทศบาลตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียงเวที พร้อมผู้ควบคุม สำหรับโครงการจัดงานประเพณีวันสงกานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) คันหมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๕๑๙ ยโสธร สำหรับสำนักปลัด เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2567
จ้างเหมาทำอุโมงค์น้ำ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2567