สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 15

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสามัคคี (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล ๘ ถึง ถนนเทศบาล ๑๒) เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารป้องกัน เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะสระแก้ว เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๘ (ช่วงระหว่างถนนสามลม ถึง ถนนทรัพย์สาคร) เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร (รายละเอียดตามแบบทต.ทรายมูลกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล ๑๔ (ช่วงระหว่างถนนสามลมถึง ถนนทรัพย์สาคร) เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร (รายละเอียดตามแบบ ทต.ทรายมูล กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง) สำหรับสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งหรือแขวง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู รวมค่าติดตั้ง สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน สำหรับกองคลัง เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ สำหรับกองการศึกษา เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งหรือแขวง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู รวมค่าติดตั้ง สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้สำนักงาน สำหรับกองคลัง เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต สำหรับกองการศึกษา เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ สว่านโรตารี่สกัด HEX 30 16kg. สำหรับกองช่าง เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร โครงสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาเชื่อมประสาน ตามนวัตกรรมไทย รหัส 01010052 สายบ้านทรายมูล หมู่ที่ 14 ถึงบ้านหัวดง หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยราษฎร์บูรณะ 2 (ช่วงระหว่างถนนราษฎร์บูรณะ ถึง ถนนทรายมูลวิมล) ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับกองการศึกษา เทศบาลตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กและเก้าอี้ทำงาน) สำหรับกองคลัง เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้สำนักงาน สำหรับกองช่าง เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก สำหรับกองคลัง เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ แบบหล่อคอนกรีตชนิดเหล็ก ทรงลูกบาศก์ รุ่น CM1 สำหรับกองช่าง เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต สำหรับกองช่าง เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยราษฎร์บูรณะ (ช่วงระหว่างถนนลำห้วยวังโป่ง ถึง กม. ที่ 0+185) เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลทรายมูลกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับกองคลัง เทศบาลตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนเทศบาล ๑๔ (ช่วงระหว่างถนนสายลม ถึง ซอยชื่นจิต) เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร (ตามแบบ ทต. ทรายมูล กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนเทศบาล ๑๔ (ช่วงระหว่างถนนทรัพย์สาคร ถึง ถนนคำหลวง) เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร (ตามแบบ ทต.ทรายมูล กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ สำหรับกองคลัง เทศบาลตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับกองคลัง เทศบาลตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เก็บเอกสาร ชนิด ๑๒ ช่อง และตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเหล็ก ๒ บาน สำหรับกองการศึกษา เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู รวมค่าติดตั้ง สำหรับกองคลัง เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กและเก้าอี้ทำงาน) สำหรับกองคลัง เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง) สำหรับสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยวารีราชเดช (ช่วงระหว่างถนนวารีราชเดช ถึง กม.ที่ ๐+๑๐๐) เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร (ตามแบบ ทต.ทรายมูล กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยวารีราชเดช (ช่วงระหว่างถนนวารีราชเดช ถึง กม.ที่ ๐+๑๐๐) เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร (ตามแบบ ทต.ทรายมูล กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยวารีราชเดช (ช่วงระหว่างถนนวารีราชเดช ถึง กม.ที่ ๐+๑๐๐) เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร (ตามแบบ ทต.ทรายมูล กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยทรัพย์สาคร ๑ (ช่วงระหว่างถนนทรัพย์สาคร ถึง ถนนสระแก้ว ๑) เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร (ตามแบบ ทต.ทรายมูล กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยชื่นใจ (ช่วงระหว่างถนนสายลม ถึง กม. ที่ 0+048) เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร (ตามแบบทต.ทรายมูลกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยชื่นจิต (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล ๑๔ ถึง ถนนสายลม) ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร (ตามแบบ ทต.ทรายมูล กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยเทศบาล 4/2 (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล 4 ถึง กม. ที่ 0+060) เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร (ตามแบบเทศบาลตำบลทรายมูลกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ เดือนกันยายน ๒๕๖๖ สำหรับโรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับจัดทำรั้วบ่อขยะ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์ Multifunction และ เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๖ รายการ สำหรับ กิจการประปา เทศบาลตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2566