ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 14

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุุอุปกรณ์ตกแต่งและจัดสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2565
จ้างเหมาประดับตกแต่งไฟ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ สวนสาธารณะสระแก้ว เทศบาลตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2565
เหมาเครื่องเสียง นักร้องพร้อมหางเครื่อง สำหรับโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ สวนสาธารณะสระแก้ว เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ งาน 7 พ.ย. 2565
จ้างเหมารถแห่ขบวนกระทงและนางนพมาศ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม สำหรับโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2565
จ้างเหมาคณะกลองยาว (ชุดเต็มคณะ) สำหรับโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2565
จ้างโครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยบูรพา ๑ ดำเนินการ ช่วงระหว่างถนนบูรพา ถึง ถนนสุวรรณดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
จ้างโครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสามัคคี ดำเนินการช่วงระหว่างถนนเทศบาล ๘ ถึง ถนนเทศบาล ๑๒ โดยดำเนินการดังนี้ ขยายผิว ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร รวมมีพื้นที่ ค.ส.ล.สองข้างไม่น้อยกว่า ๕๙๙.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิเวการาม (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล ๖ ถึง ถนนทรัพย์สาคร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมกระจกฝ้าเกร็ดซ้อน ช่องระบายอากาศ สำหรับห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น ๑ และชั้น ๒ ของเทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
จ้างฝังกลบบ่อขยะเดิมและขุดบ่อทิ้งขยะใหม่(จ้างเหมาเครื่องจักร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางสองชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง ตามโครงการมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ตามโครงการการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิเวการาม (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล ๖ ถึง ถนนทรัพย์สาคร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิเวการาม (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล ๖ ถึง ถนนทรัพย์สาคร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ย. 2565
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิเวการาม (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล ๖ ถึง ถนนทรัพย์สาคร) 21 ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลทรายมูล (ภายในสวนสาธารณสระแก้ว) โดยดำเนินการดังนี้ขยายผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ ค.ส.ล ไม่น้อยกว่า 484.00 ตารางเมตรก่อสร้างลาน ค.ส.ล. กว้าง 10.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ คันหมายทะเบียน บน ๘๑๒๓ ยโสธร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมฝาบ่อท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2565
จ้างโครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยสบายใจ ดำเนินการช่วงระหว่างถนนวารีราชเดช ถึง กม.ที่ ๐+๐๔๘ โดยดำเนินการดังนี้- ขยายผิว ค.ส.ล. หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทรายมูลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท สารส้มใส (แบบก้อน) จำนวน 1,200 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้ทำงาน ระดับ ๗-๘ สำหรับกองคลัง เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิก รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำหรับกองคลัง เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 2565
จ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 10 (ช่วงระหว่างถนนสายลม ถึง ถนนทรัพย์สาคร) โดยดำเนินการดังนี้ ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ ค.ส.ล. สองข้างไม่น้อยกว่า 453.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลทรายมูลกำหนด เลขที่ ทต.ทม. 65 - 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา รายการ โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว สำหรับกองการศึกษา เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน สำหรับ กองการศึกษา เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านทรายมูล หมู่ที่ 14 ตำบลทรายมูล ขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20.86 เมตร สูง 3.366 เมตร เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท ถังขยะพลาสติกแยกประเภทแบบมีฝาปิดพร้อมล้อเข็น ปริมาตรบรรจุ ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๑๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2565
จ้างเหมาทำปล่องดูดควันพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง สำหรับ ตลาดสด เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๗ ตัว ตามแบบเทศบาลตำบลทรายมูลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๙ รายการ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองการศึกษา เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๘๓๒ ยโสธร จำนวน ๔ รายการ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภท วัสดุประปา (หัวกะโหลกทองเหลือง) ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ คันหมายทัเบียน ๘๐-๙๐๔๙ ยโสธร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้า คันหมายทะเบียน ๘๐-๙๖๔๖ ยโสธร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๔๙-๐๐๐๑ สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๙๘๙๕ ยโสธร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านทรายมูล หมู่ที่ 14 ตำบลทรายมูล ขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20.86 เมตร สูง 3.366 เมตร เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านทรายมูล หมู่ที่ 14 ตำบลทรายมูล ขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20.86 เมตร สูง 3.366 เมตร เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองการศึกษา เทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2565