สำนักปลัด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายปรีชา ฤกษ์มาสกุล
นักบริหารทั่วไป
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 091-0176645


นางรัตนาภรณ์ แก้วใส
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางราตรี ขยันทำ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นางนันท์ชพร ทองหิน
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นางนันทนา มูลสาร
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ


นางปิยมาส บัวมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางอาบเดือน สุภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างประจำ)


จ่าสิบเอกนครชัย แก้วดวงใหญ่
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางสาวน้ำเพชร บุญโท
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร ชำนาญงาน


นางนิดา จันทพาล
นักจัดการงานทะเบียนแบะบัตร ชำนายการ


นางสาวทัศนี ทองบ่อ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวสุดารัตน์ ในจิต
คนงานทั่วไป


นางสาวสุภาวดี ทองบ่อ
คนงานทั่วไป


นางสาวสุวันนา กองทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายกิตติชัย บุญทวี
คนงานทั่วไป


นายเอกราช ชื่นตา
คนงานทั่วไป


นายกอบกุล มูลสาร
คนงานทั่วไป


นายฉลอง ผุดผ่อง
พนักงานดับเพลิง


นายชวลิตร บุญทวี
พนักงานดับเพลิง


นายทวีชัย มูลสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ


นายนภนต์ ทองบ่อ
พนักงานขับรถยนต์


นายวัลลภ ชื่นตา
พนักงานขับรถยนต์


นายศาสวัต นามเจริญ
คนงานทั่วไป


นายสมศักดิ์ คาทอง
พนักงานขับรถยนต์


นายอดุลย์ ในจิต
พนักงานดับเพลิง