รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 25

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)   11 ต.ค. 2564 44
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ในรอบ 6 เดือน   21 พ.ค. 2564 49
ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 และ 2   21 พ.ค. 2564 53
รายละเอียดประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 46
งบแสดงการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ประจำปี 2563   1 ธ.ค. 2563 57
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 42
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน   1 ธ.ค. 2563 46
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล   1 ธ.ค. 2563 48
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน   1 ธ.ค. 2563 44
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 50
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 56
รายงานประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 55
รายงานประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 45
คำแถลง-รายละเอียดคำแถลง   1 ธ.ค. 2563 46
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 55
คำแถลงประปา   1 ธ.ค. 2563 38
รายงานผลการใช้จ่ายประมาณประจำปี   24 ธ.ค. 2561 53