รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 16

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)   11 ต.ค. 64 26
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ในรอบ 6 เดือน   21 พ.ค. 64 34
ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 และ 2   21 พ.ค. 64 34
รายละเอียดประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 63 39
งบแสดงการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ประจำปี 2563   1 ธ.ค. 63 42
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 63 33
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน   1 ธ.ค. 63 39
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล   1 ธ.ค. 63 34
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน   1 ธ.ค. 63 32
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 63 37
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 63 38
รายงานประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 63 40
รายงานประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 63 32
คำแถลง-รายละเอียดคำแถลง   1 ธ.ค. 63 35
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   1 ธ.ค. 63 43
คำแถลงประปา   1 ธ.ค. 63 29
รายงานผลการใช้จ่ายประมาณประจำปี   24 ธ.ค. 61 38