ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ตามหา 150 คนรักบ้านเกิดทั่วประเทศ ร่วมสร้างบ้าน (เมือง) ให้น่าอยู่ 25 พ.ค. 65 2
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๕ 12 พ.ค. 65 18
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง มาตรการขบวนแห่ งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๕ 12 พ.ค. 65 5
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง มาตรการการจุดและปล่อยบั้งไฟ งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๕ 12 พ.ค. 65 8
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง มาตรการร้านจำหน่วยสินค้า งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๕ 12 พ.ค. 65 4
ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร อปพร 2565 3 พ.ค. 65 13
ขอเชิญเที่ยวงานและร่วมสืบสาน ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 29 เม.ย. 65 21
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การใช้ประโยชน์จากดิจิทัล การขับเคลื่อนภารกิจ การร้องทุกข์สายด่วน 1212 และการรับ-ส่งสื่อที่ไม่ปลอดภัย ข่าวปลอม (Fake News) 12 เม.ย. 65 24
พิธีเปิดจุดตรวจ/บริการ ประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2565 อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 11 เม.ย. 65 29
เทศบาลตำบลทรายมูลโดยนายทรงศักดิ์ มูลสาร นายกเทศมนตรีฯได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจและป้องกันฯ อำนวยความสะดวกประชาชนที่ข้ามถนนบริเวณแยกศาลหลักเมือง 1 เม.ย. 65 35
การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนโดยขับเคลื่อนโครงการ "บอกดิน ๓" 18 มี.ค. 65 65
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 19 ม.ค. 65 76
โครงการพาณิชย์ลดราคา! ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืชช่วยเกษตรกร 12 ม.ค. 65 86
ประกาศเทศบาล!! เรื่อง "นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 5 ม.ค. 65 70
การกำหนดประโยชน์ตอบแทนการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลทรายมูล 15 ธ.ค. 64 101
การขยายระยะเวลาโครงการ "พาณิชย์ลดราคา! ปุ๋ยช่วยเกษตกร" 14 ธ.ค. 64 104
การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๓/๒๒๕๖๔ 14 ธ.ค. 64 61
เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี 3 ธ.ค. 64 102
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2564 3 ธ.ค. 64 100
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 2 ธ.ค. 64 81
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 ธ.ค. 64 72
ประชาสัมพันธ์เรื่องการแต่งตั้งพนักงานและเรื่องการสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 21 ต.ค. 64 74
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงโครงสร้างทางปิดผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติก (สายถนนหนองขอน บ้านทรายมูล หมู่ที่ ๔ ถึง บ้านนาโป่ง หมู่ที่ ๖) 20 ต.ค. 64 96
ประชาสัมพันธ์โครงการ "พาณิชย์ลดราคาปุ๋ย ช่วยเกษตรกร" 19 ต.ค. 64 95
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 14 ต.ค. 64 121
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 19 ส.ค. 64 4
ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 22 ก.ค. 64 136
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอข้อมูลจากกรมที่ดินและนำไปใช้ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 19 ก.ค. 64 170
จดหมายข่าว ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1 ก.ค. 64 199
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำบลทรายมูลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ 1 ก.ค. 64 170