คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 20

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลทรายมูล   22 มี.ค. 2565 50
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น เทศบาลตำบลทรายมูล   21 มี.ค. 2565 44
คู่มือการขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   16 มี.ค. 2565 27
(กองช่าง) คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง-ทต.ทรายมูล (2565)   10 มี.ค. 2565 34
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์   1 มิ.ย. 2564 178
คู่มือการปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารงาน กองช่าง ทต.ทรายมูล   1 มิ.ย. 2564 48
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535   1 มิ.ย. 2564 48
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อได้รับแจ้งเหตุสาธารณภัย   1 มิ.ย. 2564 42
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   1 มิ.ย. 2564 49
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร   1 มิ.ย. 2564 74
ขออนุมัติจัดทำและใช้คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 มิ.ย. 2564 511
คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 มิ.ย. 2564 179
คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียน   1 มิ.ย. 2564 50
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร   1 มิ.ย. 2564 19