คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลทรายมูล   22 มี.ค. 65 24
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น เทศบาลตำบลทรายมูล   21 มี.ค. 65 22
คู่มือการขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   16 มี.ค. 65 18
(กองช่าง) คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง-ทต.ทรายมูล (2565)   10 มี.ค. 65 22
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์   1 มิ.ย. 64 171
คู่มือการปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารงาน กองช่าง ทต.ทรายมูล   1 มิ.ย. 64 37
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535   1 มิ.ย. 64 37
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อได้รับแจ้งเหตุสาธารณภัย   1 มิ.ย. 64 35
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   1 มิ.ย. 64 44
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร   1 มิ.ย. 64 57
ขออนุมัติจัดทำและใช้คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 มิ.ย. 64 52
คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 มิ.ย. 64 54
คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียน   1 มิ.ย. 64 44
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร   1 มิ.ย. 64 14