แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 13

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   14 มี.ค. 65 29
ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต   3 พ.ค. 64 43
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ – กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   1 ต.ค. 63 36
คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียน   1 ต.ค. 63 39
มาตรการดำเนินการเรื่องร้องเรียน   20 ม.ค. 63 30
มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลทรายมูล   20 ม.ค. 63 32
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์   20 เม.ย. 59 29