แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 16

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   18 มี.ค. 2565 42
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕   15 มี.ค. 2565 138
นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน   14 มี.ค. 2565 27
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   14 มี.ค. 2565 25
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   14 มี.ค. 2565 24
มาตรการป้องกันการรับสินบน   14 มี.ค. 2565 24
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   14 มี.ค. 2565 22
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   14 มี.ค. 2565 24
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   14 มี.ค. 2565 23
แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563   25 มิ.ย. 2563 72
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔   28 มิ.ย. 2562 33