แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 12

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   18 มี.ค. 65 29
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕   15 มี.ค. 65 52
นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน   14 มี.ค. 65 14
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   14 มี.ค. 65 12
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   14 มี.ค. 65 13
มาตรการป้องกันการรับสินบน   14 มี.ค. 65 13
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   14 มี.ค. 65 12
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   14 มี.ค. 65 13
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   14 มี.ค. 65 12
แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563   25 มิ.ย. 63 42
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔   28 มิ.ย. 62 13