กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทรายมูล ได้จัดให้มีโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทรายมูล ได้จัดให้มีโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทรายมูล ได้จัดให้มีโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่
หากท่านใดต้องการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ให้นำสัตว์เลี้ยงของท่านเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวรสวนสาธารณะสระแก้ว (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
เปิดไฟล์
โพสโดย : ปอนด์   วันที่ : 1 สิงหาคม 2565   View : 88
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายมูล  (ดู 177)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลทรามูล เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล  (ดู 115)
ขอความร่วมมือประชาชนรณรงค์มาตรการป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  (ดู 125)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 25)  (ดู 165)
จดหมายข่าว ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ดู 236)
ขยายเวลาการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564  (ดู 203)
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธรเรื่อง การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน  (ดู 282)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :