พิธีเปิดจุดตรวจ/บริการ ประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2565 อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 16

Gallery :: พิธีเปิดจุดตรวจ/บริการ ประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2565 อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
         11 เม.ย. 2565 เทศบาลตำบลทรายมูล โดยนายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล นายทรงศักดิ์ มูลสาร มอบหมายให้ นางขวัญใจ  แก้วดวงใหญ่ เลขานุการนายกฯ หน.สป. เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอทรายมูล ณ. จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยมีนางวิชชุฎา  เข็มเพชร นายอำเภอทรายมูล เป็นประธานพิธีเปิด ปลัดอำเภออาวุโส นำกล่าวรายงาน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เลขาฯ มี สจ.เลิศศักดิ์  มูลสาร ท้องถิ่นอำเภอ นายกฯ อบต.ทรายมูล ,นายก อบต.ไผ่ หน.ส่วนราชการ  โรงเรียนเอกวรรณ มอบเครื่องดื่มสนับสนุน โดยมีกำนัน  ผญบ. อส. อปพร. อาสากู้ภัยรับมอบและร่วมพิธีเปิด
วันที่ : 11 เมษายน 65   View : 68