Tag Archives: งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2543

admin/ กุมภาพันธ์ 23, 2016/ กฎ ระเบียบ, กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส

Read More

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541

admin/ กุมภาพันธ์ 23, 2016/ กฎ ระเบียบ, กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส

Read More