ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 17

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ระดับ ๓-๖ พร้อมกระจกวางหน้าโต๊ะ จำนวน ๑ ชุด สำหรับกองคลัง เทศบาลตำบลบทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 65
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๓๕ และรหัสหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๕ จำนวน ๑ งาน สำหรับกองคลัง เทศบาลตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 65
จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ จำนวน ๑ รายการ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์การเกษตร ประเภท รถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๖๐-๐๐๐๑ หมายเลขทะเบียน ตค ๕๗๕๖ ยโสธร จำนวน ๑ งาน สำหรับกองช่าง เทศบาลตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 65
จ้างเหมาประกอบอาหารและน้ำดื่ม น้ำแข็ง กาแฟ โอวัลติน สำหรับโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 65
จ้างเหมาเครื่องเสียงและเครื่องปั่นไฟพร้อมผู้ควบคุม สำหรับโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 65
จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ จำนวน ๑ รายการ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 65
จ้างเหมาเครื่องเสียงและเวทีพร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๓ จุด สำหรับใช้ในโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (วันเซิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์การเกษตร ประเภท รถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๖๐-๐๐๐๑ หมายเลขทะเบียน ตค ๕๗๕๖ ยโสธร จำนวน ๑ งาน สำหรับกองช่าง เทศบาลตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 65
จ้างบำรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (summers) ขนาด 1.5 แรงม้า หมายเลขครุภัณฑ์ 055-61-001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 65
ซื้อซื้อถ้วยรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน ๓๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 65
ซื้อจัดซื้อบั้งไฟ ขนาดไม่เกิน ๕ นิ้ว จำนวน ๓ บั้ง เพื่อใช้ในโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 65
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางสองชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน สำหรับโครงการอบรมฟื้นฟูและศึกษาดูงานเครือข่ายสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 65
เหมาปรับปรุงซ่อมแซมฐานจุดบั้งไฟ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปี ๒๕๖๕ 11 พ.ค. 65
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูและศึกษาดูงานเครือข่ายสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 65
จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 65
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถจักรยานยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๘-๐๐๐๕ หมายเลขทะเบียน กนพ ๗๕๔ ยโสธร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 65
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๗-๐๐๐๓ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๘๔๓ จำนวน ๑ งาน สำหรับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 65
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๔-๐๐๐๒ หมายเลขทะเบียน บน-๘๑๓๒ จำนวน ๑ งาน สำหรับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายมูล เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลทรายมูล จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 055-63-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท สารส้มใส (แบบก้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายมูล เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 เม.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายมูล เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 เม.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายมูล เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 เม.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายมูล เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 เม.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายมูล เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุอาคารเสริม (นม) โรงเรียน นมพร้อมดื่ม UHT ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 (เดือนเมษายน- พฤษภาคม 2565) ปีการศึกษา 2564 สำหรับ โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 65
ซื้อซื้อวัสดุอาคารเสริม (นม) โรงเรียน นมพร้อมดื่ม UHT ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 (เดือนเมษายน- พฤษภาคม 2565) ปีการศึกษา 2564 สำหรับ โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายมูล เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มี.ค. 65
จ้างจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มี.ค. 65
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างอาคารและบริเวณรอบๆ อาคารตลาดสด เทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายมูล เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มี.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายมูล เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือนมีนาคม 2565) ปีงบประมาณ 2565 ประเภทนม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 65
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือนมีนาคม 2565) ปีงบประมาณ 2565 ประเภทนม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน สำหรับ โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายมูล เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ สำหรับกองการศึกษา เทศบาลตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 65
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ สำหรับกองช่าง เทศบาลตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 65