แจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลทรายมูล

แจ้งชื่อ สกุล ผู้แจ้ง ชื่อสกุล ผู้ถูกแจ้ง พร้อมรายละเอียด ที่พบการกระทำที่ ทุจริจ หรือประพฤติมิชอบ