แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน